dijous, 25 de novembre de 2010

Creació de la Comissió Assessora del Sector d'Assistència Sanitària Lliure

Mitjançant l'Ordre del conseller de Salut de 15 de juliol de 1983, es creà la Comissió Assessora d'Entitats d'Assegurança Lliure d'Assistència Mèdico-farmacèutica amb l'objectiu d'estudiar i informar sobre aquells assumptes que el Departament de Salut sotmetés a la seva consideració en matèria d'assegurança lliure d'assistència medicofarmacèutica.


La composició de la Comissió Assessora d'Entitats d'Assegurança Lliure d'Assistència Mèdico-farmacèutica fou modificada mitjançant les ordres de 22 de gener de 1988 (DOGC núm. 947, de 3.2.1988), de 25 de març de 1988 (DOGC núm. 977, de 13.4.1988), de 23 d'agost de 1993 (DOGC núm. 1795, de 10.9.1993) i de 10 d'agost de 1995 (DOGC núm. 2101, de 15.9.1995), per tal de reflectir més adequadament els diferents sectors implicats en l'activitat sanitària que realitzen les entitats d'assegurança lliure.

A Catalunya, a més de la cobertura universal del sistema públic, hi conviuen, per un fenomen històric, un gran nombre d'asseguradores i mútues privades que ofereixen una doble cobertura a la ciutadania. Aquest fet fa que un percentatge aproximat del 25% dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya pugui optar per resoldre els seus problemes de salut en la xarxa pública o en la privada. Els fluxos de pacients entre les dues xarxes poden tenir impacte tant a nivell de l'accessibilitat com de la seva sostenibilitat. Aquesta peculiaritat catalana també es dóna a l'hora de la provisió dels serveis. Les entitats asseguradores concerten amb centres sanitaris privats i centres sanitaris privats però d'utilització pública i amb professionals de la sanitat que, sovint, compatibilitzen la prestació de serveis tant en centres d'utilització pública com centres privats i també amb l'exercici professional lliure, per atendre les persones que tinguin assegurades.

Per aquest motiu cal redefinir la finalitat i la composició de la Comissió Assessora d'Entitats d'Assegurança Lliure d'Assistència Mèdico-farmacèutica i crear una comissió assessora del sector d'assistència sanitària lliure amb l'objectiu de posar en valor la contribució d'aquest sector en el sistema sanitari català i donar resposta als seus reptes de futur com a part integrant del sistema, des de la convivència i el compromís.

D'acord amb el que disposa l'article 22 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Ordeno:

Article 1

Objecte

1.1 Es crea la Comissió Assessora del Sector d'Assistència Sanitària Lliure, com a òrgan assessor del departament competent en matèria de salut.

1.2 Aquesta Comissió s'adscriu a la direcció general competent en matèria de recursos sanitaris del departament competent en matèria de salut.

Article 2

Finalitat

La Comissió Assessora del Sector d'Assistència Sanitària Lliure té com a finalitat assessorar el Departament de Salut en matèria del sector d'assistència sanitària lliure per tal de conèixer la seva situació i establir un marc de col·laboració estable entre l'Administració sanitària, el sector assegurador i els proveïdors sanitaris d'aquest sector.

Article 3

Funcions

Són funcions de la Comissió Assessora del Sector d'Assistència Sanitària Lliure les següents:

a) Elaborar estudis, informes i dictàmens no vinculants.

b) Prestar assessorament tècnic en les matèries i qüestions que li siguin sotmeses pel Departament de Salut, amb relació a l'activitat sanitària prestada per aquestes entitats.

c) Informar els projectes normatius específics d'àmbit sanitari que puguin afectar les entitats d'assegurança lliure que li siguin consultats.

d) Proposar sistemes d'avaluació de la qualitat assistencial del sector de les entitats d'assegurança lliure.

e) Facilitar recomanacions i orientacions en la implementació, el seguiment i l'avaluació de les polítiques establertes referents a les entitats d'assegurança lliure.

f) Promoure la coordinació del sector d'assistència sanitària lliure en el sistema sanitari català.

g) Qualsevol altra qüestió en la qual interessi la seva intervenció i es trobi dins del seu àmbit.

Article 4

Composició

4.1 La Comissió Assessora del Sector d'Assistència Sanitària Lliure té la composició següent:

Presidència, que correspon a la persona titular de la direcció general competent en matèria de recursos sanitaris del departament competent en matèria de salut.

Vicepresidència, que correspon a un o una vocal de la Comissió Assessora que s'elegeix d'entre les seves persones membres.

Vocals d'acord amb la representativitat següent:

a) Tres persones en representació del Departament de Salut, designades pel conseller o consellera de Salut, a proposta de la persona titular de la direcció general competent en matèria de recursos sanitaris, una de les quals serà el o la cap del Servei d'Autorització i Registre d'Entitats, Centres i Serveis Sanitaris.

b) Dues persones en representació del Consell General de Col·legis Oficials de Metges de Catalunya.

c) Quatre persones en representació de les entitats asseguradores de Catalunya, designades per les associacions del sector assegurador.

d) Tres persones en representació de la Federació de Mutualitats de Previsió Social.

e) Dues persones en representació de l'Associació Catalana d'Entitats de Salut.

f) Dues persones en representació de la Unió (Associació d'Entitats Sanitàries i Socials).

g) Una persona en representació de la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat.

La Secretaria de la Comissió Assessora correspon a un funcionari o funcionària de la direcció general competent en matèria de recursos sanitaris, nomenat o nomenada pel seu director o directora general.

4.2 Les persones membres poden delegar la seva representació a la Comissió en les persones que puguin substituir-les d'acord amb les regles de l'organització de la institució de què es tracti.

4.3 La composició i posterior renovació de les persones membres de la Comissió regulada per aquesta Ordre respondrà a criteris de participació paritària de dones i homes.

4.4 L'assistència a les sessions de la Comissió no genera dret a percebre dietes ni indemnitzacions als seus membres.

Article 5

Funcionament

5.1 La Comissió Assessora del Sector d'Assistència Sanitària Lliure es reuneix, com a mínim, un cop cada sis mesos en sessió ordinària, i amb caràcter extraordinari sempre que el seu president o presidenta ho consideri oportú, a iniciativa pròpia o a proposta de qualsevol de les seves persones membres. Les reunions, tant les ordinàries com les extraordinàries les ha de convocar el president o la presidenta.

5.2 En tot el que no preveu aquesta Ordre, la Comissió subjecta el seu funcionament al règim jurídic previst per als òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Article 6

Assessorament extern

6.1 El president o presidenta de la Comissió Assessora del Sector d'Assistència Sanitària Lliure pot convocar a les reunions, a iniciativa pròpia o a proposta de qualsevol de les seves persones membres, persones l'assessorament de les quals, per la seva formació o experiència en aquest sector, es consideri convenient tenir.

6.2 Les persones esmentades en l'apartat anterior assisteixen a les reunions en qualitat de persones d'assessorament extern i actuen amb veu però sense vot.

6.3 El president o presidenta de la Comissió Assessora del Sector d'Assistència Sanitària Lliure pot constituir grups de treball per a tasques concretes, als quals podran assistir experts i expertes en la matèria, que es reuniran segons els criteris de les persones que els composen o de la mateixa Comissió, fins haver acabat la tasca encomanada.

Article 7

Suport administratiu

Per al desenvolupament de les funcions que té encomanades, la Comissió Assessora del Sector d'Assistència Sanitària Lliure compta amb el suport tècnic i administratiu de la direcció general competent en matèria de recursos sanitaris, sense que sigui necessari, a aquests efectes, la creació de cap lloc de treball.

Disposició derogatòria

Es deroguen l'Ordre de 15 de juliol de 1983, per la qual es crea la Comissió Assessora d'Entitats d'Assegurança Lliure d'Assistència Mèdico-farmacèutica, i les ordres de 22 de gener de 1988, de 25 de març de 1988, de 23 d'agost de 1993 i de 10 d'agost de 1995, per les quals s'amplia la composició de la Comissió Assessora d'Entitats d'Assegurança Lliure d'Assistència Mèdico-farmacèutica.

Disposició final única

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 3 de novembre de 2010

Marina Geli i Fàbrega

Consellera de Salut