divendres, 17 d’abril de 2009

Comença la campanya per promocionar l’acolliment familiar voluntari d’infants


Des de 1993, s’han acollit a aquest programa més de 150 nens i nenes de la demarcació de Barcelona. Actualment, 60 famílies voluntàries donen acolliment familiar, el 18% al Vallés Occidental.

Un any més, la Creu Roja llança la campanya d’Acolliments Familiars amb l’objectiu de promoure l’acollida en família d’infants que, degut a circumstàncies adverses, no poden conviure temporalment dins del seu nucli familiar d’origen i que és una alternativa als centres residencials.

Per promoure l’acolliment entre famílies voluntàries, la campanya d’enguany consta de nova imatge i de nous materials, com és el cas dels díptics. De forma addicional, i mitjançant una falca de ràdio, es demana la col·laboració desinteressada i voluntària de famílies que estiguin disposades a acollir temporalment aquests infants.

Més de 15 anys d’experiència en l’acollida
Des de 1993, la Creu Roja impulsa el servei d’acolliment familiar amb l’objectiu de facilitar a aquells nens i nenes amb situació familiar adversa, que gaudeixin temporalment d’un ambient familiar més estable i un entorn afectiu i educatiu que els ajudi en el seu desenvolupament personal i social.

Per aquest motiu, la Creu Roja va tancar el primer acord de col·laboració en aquest camp amb la Generalitat de Catalunya i treballa en col·laboració amb l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA), que és qui té les competències en matèria d’acolliments a Catalunya i qui marca les directrius generals i supervisa l’activitat de les organitzacions col·laboradores.

Les famílies interessades a convertir-se en famílies d’acollida passen per un procés d’estudi i valoració que inclou entrevistes psicosocials i un curs de preparació a càrrec d'un equip professional format per psicòlegs, treballadors socials i educadors socials.

Un cop s’acull l'infant, el Servei d’Acolliments Familiars de la Creu Roja manté contacte permanent amb les famílies per donar-los suport i fer un seguiment durant tot el període d’acolliment.

Cada any són moltes les famílies sensibilitzades per les necessitats d’acollida d’aquests infants i, en aquest senti,t cal destacar la gran tasca que duen a terme amb la finalitat que els infants se sentin estimats i protegits. En l’actualitat, la Creu Roja fa el seguiment de 60 famílies que acullen menors. Durant l´any 2008, un 18% de les famílies acollidores i un 10% dels nens acollits eren del Vallés Occidental.

Des de l’inici del programa, més de 150 nens i nenes de les comarques barcelonines d’edats compreses entre els 0 i els 17 anys han tingut l’oportunitat de viure amb una família que els ha acollit durant un temps determinat.

Modalitats d’Acolliment Familiar
- Acolliment d’urgència i diagnòstic: per donar resposta immediata a una situació de risc mentre es valoren diferents alternatives.
- Acolliment de curta durada: quan es preveu que la durada no serà superior als dos anys.
- Acolliment de llarga durada: quan es preveu que la durada serà superior als dos anys.
- Acolliment per necessitats especials: per atendre les necessitats de nens i nenes amb discapacitats i patologies diverses.

Les famílies interessades en el programa d’Acolliments Familiars poden trucar al telèfon 93 300 65 65, o bé a l´assemblea Local de la Creu Roja a Cerdanyola, Ripollet i Montcada, al telèfon Tel.: 93 691 61 61. El Sr. Manolo Martínez és el responsable per al programa d´Acolliments Familiars a la zona.