divendres, 20 de juny de 2008

El Departament de Salut i la Fundació “la Caixa” presenten el projecte de mediació intercultural en l'àmbit sanitari

Gràcies a aquest projecte la xarxa sanitària comptarà amb els serveis de 50 nous mediadors interculturals més.
Un 13,5% de la població catalana és d'origen estranger, i és potencial usuària de la xarxa sanitària pública
La consellera de Salut, Marina Geli, i el Director Executiu de l'Obra Social i Director General de la Fundació "la Caixa", Jaume Lanaspa, han presentat avui el Conveni de col·laboració per a implantar i reforçar una xarxa de mediadors interculturals als serveis sanitaris de Catalunya.

El projecte, que compta amb una inversió per part de l'Obra Social “la Caixa” de 2,4 milions d'euros, se centra en tres eixos d'actuació: programa de formació de dos anys dels mediadors/facilitadors interculturals que intervenen als serveis de salut; augment dels recursos professionals de mediació per garantir una atenció adequada en tot el territori català, i creació d'un centre coordinador capaç d'ajustar la gestió del projecte a la valoració territorial de necessitats, lligada a les Taules participatives d'immigració i salut de les regions i els Governs Territorials de Salut.

El Departament de Salut i la Fundació “la Caixa” han signat aquest conveni per formar i augmentar la xarxa de mediadors interculturals en salut a Catalunya, en base a les necessitats i els criteris establerts pel Pla director d'Immigració en l'àmbit de la salut. El conveni té una vigència per als anys 2008 i 2009.

Aquest projecte, que es presenta com a innovador, consta de tres eixos d'actuació:

En primer lloc, posar en marxa un programa de formació dels mediadors interculturals per als serveis de salut, garantint que tots aquests professionals tinguin una formació homogènia i de qualitat. Per això s'han elaborat uns continguts formatius adients d'acord amb el perfil i funcions del mediadors intercultural en salut, que van des d'aspectes culturals i antropològics i del nostre sistema sanitari, fins a interpretació, relació assistencial i salut comunitària.

La Fundació “la Caixa” ha encarregat l'elaboració d'aquests continguts formatius a la Fundació Privada Institut de Recerca de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, que ha tingut la col·laboració i assessorament de l'Institut d'Estudis de la Salut i el Pla director d'Immigració, i s'ha partit de l'experiència en aquest camp de formació de mediadors/res del Servei de Psiquiatria de l'Hospital Vall d'Hebron i la Fundació SURT. El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya promou aquesta formació del col·lectiu de mediadors, que compta amb la certificació de l'Institut d'Estudis de la Salut.

Així mateix, s'ha constituït un Comitè Pedagògic, format per representants del Pla director d'Immigració, l'Institut d'Estudis de la Salut i la Fundació Vall d'Hebron, que assessora en formació, acreditació i competència professional les activitats docents dirigides als mediadors. D'altra banda, estudia i elabora l'estructura pedagògica dels cursos i estableix els mecanismes per garantir que el desenvolupament de l'activitat acompleixi els criteris de qualitat establerts.

En segon lloc, augmentar els recursos professionals per garantir una atenció adequada en tot el territori català. Es preveu un augment aproximat d'uns 50 mediadors interculturals durant la vigència d'aquest conveni, 30 nous mediadors a l'any 2008 i 20 nous mediadors a l'any 2009. Aquest és el nombre de mediadors estimats com a necessaris per part del Pla director. A Catalunya actualment hi ha 50 mediadors interculturals comptabilitant una dedicació horària completa.

En tercer lloc, crear un Centre Coordinador que impulsi la identificació de les necessitats de mediadors interculturals que hi ha a l'àmbit sanitari català, i que coordini aquests recursos per donar una resposta adequada en cada cas.

El Centre farà la seva tasca a través de les TAULES DE SALUT I IMMIGRACIÓ regionals i locals, amb un treball transversal i intersectorial al nivell de les regions sanitàries i els Governs territorials de Salut. El Pla director d'immigració, actualment en fase d'implantació al territori, té la seva estratègia d'implantació basada en aquestes taules participatives amb el món local.

Mitjançant el Centre coordinador es donarà impuls a la creació, seguiment i coordinació de les Taules, que han de permetre identificar les necessitats a nivell local i fer coherent el projecte de mediació intercultural amb les necessitats de cada territori.

Pla Director d'immigració en l'àmbit de la salut

El Pla Director d'Immigració en l'àmbit de la salut és el instrument de planificació del Departament de Salut per millorar l'accés i l'atenció a la salut de la població immigrada, així com per adaptar el sistema sanitari a les noves necessitats, a través del Pla d'acollida, el Pla de mediació i el Pla de formació.

Un 13,5% de la població catalana és d'origen estranger, i és potencial usuària de la xarxa sanitària pública. El Registre central de persones assegurades identifica, a finals de l'any 2007, 1.042.216 targetes sanitàries corresponents a ciutadans estrangers, d'un total de 7.503.950.

El Pla ha elaborat, entre d'altres iniciatives, materials audiovisuals i escrits de suport a l'acollida en 9 idiomes (català, castellà, anglès, francès, rus, romanes, àrab, urdú i xinès), amb nou càpsules diferents que pretenen facilitar l'explicació del funcionament dels sistema de salut català, i que es poden consultar al web del Departament:

http://www.gencat.cat/salut/immigracio.htmEl Pla d'Immigració en l'àmbit de la salut es va crear per planificar i definir les estratègies de salut adreçades a la població immigrant estrangera resident a Catalunya, en el context global del Pla de Salut de Catalunya del Departament de Salut i del Pla de Ciutadania i Immigració (Secretaria per a la Immigració, Departament d'Acció Social i Ciutadania).

Aquest Pla defineix les bases del model i estableix criteris per a la planificació dels serveis, en una perspectiva de normalització i d'un tracte en igualtat de condicions per a tots els ciutadans, sense establir estructures ni xarxes paral·leles de serveis, però sí considerant les noves necessitats d'atenció en un entorn de diversitat creixent de la població. Els seus eixos principals són el Pla d'acollida, el Pla de formació i el Pla de mediació.

El Pla de Mediació ha identificat les funcions i figures de traductor, mediador i facilitadors o comunitaris. També ha identificat els recursos actualment existents en el sistema i quines són les noves necessitats.

També ha considerat la necessitat de certificar la formació d'aquestes figures en el sistema sanitari, i l'adequació quantitativa i qualitativa d'aquests professionals en el territori, adaptant-se, entre altres, a les realitats i els orígens dels col·lectius nouvinguts a cada regió sanitària, i a les necessitats detectades.