dimecres, 21 de maig de 2008

El Departament de Salut posa en marxa el Pla Director de Malalties Reumàtiques i de l'Aparell Locomotor

El Departament de Salut posa en marxa un Pla Director per Millorar l'atenció a les malalties reumàtiques i de l'aparell locomotor mitjançant accions de promoció de la salut, prevenció de les malalties, diagnòstic precoç, tractament adequat i rehabilitació. El nou Pla també estableix un model assistencial orientat a les necessitats de la població, d'acord amb els principis d'equitat, eficiència, sostenibilitat i satisfacció dels ciutadans.

Les principals línies estratègiques del Pla Director aniran destinades a tractar el mal d'esquena, l'artrosi, l'osteoporosi, les artritis cròniques, reumatismes de parts toves i la fibromiàlgia. Dins de cada línia estratègica es revisaran accions dirigides a: procurar mesures preventives, millorar la qualitat de vida dels pacients, millorar el procés i la continuïtat assistencial i disminuir la variabilitat mèdica i quirúrgica.

Per aconseguir tot això el Pla Director proposarà un model assistencial que garanteixi una atenció de qualitat en els problemes de l'aparell locomotor.

La responsabilitat d'aquest Pla Director recau en la Direcció General de Planificació i Avaluació i en l'Àrea de Serveis i Qualitat del servei Català de la Salut . Els directors del Pla són la Dra. Marta Larrosa i Padró i el Dr. Xavier Surís i Armangué.

En el Consell Assessor del Pla Director de Malalties Reumàtiques i de l'Aparell Locomotor hi ha representades les associacions de professionals, associacions de pacients i societats científiques que tenen implicació amb aquest grup de malalties així com les entitats proveïdores de serveis, representants de la societat civil i experts reconeguts en malalties de l'aparell locomotor. Aquest Pla treballarà de forma conjunta amb altres iniciatives com el Pla d'Innovació de l'Atenció Primària, el Pla de Diagnòstic per la imatge i l'àrea de salut laboral de la Direcció General de Salut Pública.

El desenvolupament estratègic del Pla Director està previst al llarg del bienni 2008-2009 i la fase operativa a partir del 2010, quan s'iniciaran les accions de millora que es derivin de les diferents línies de treball.

Les malalties reumàtiques són el principal problema crònic de salut declarat per la població, segons dades de l'enquesta de salut de Catalunya, (ESCA 2006), en la qual un 29,6% de la població enquestada declarava haver patit mal d'esquena lumbar o dorsal el darrer any, un 27,6% dolor cervical i un 22,6% artrosi, artritis o reumatisme.

Les malalties reumàtiques són la primera causa de dolor crònic a la nostra població, i la segona causa de baixa laboral durant l'any 2007, amb un total de 238.356 processos d'incapacitat temporal -majoritàriament per dolor lumbar- que representen el 20% sobre el total. Suposen un motiu molt freqüent de consulta en l'atenció primària i el primer motiu d'ingrés per procediment quirúrgic.

Es tracta d'un grup de malalties on hi poden intervenir diferents professionals tant en l'àmbit d'atenció primària com especialitzada i tot i que l'assistència està garantida en tot el territori existeix variabilitat en els dispositius assistencials implicats.