dimarts, 4 d’octubre de 2011

El nou model de gestió de l'activitat quirúrgica prioritza els pacients en funció de la gravetat i la qualitat de vida

S’estableixen circuits ràpids per a la cirurgia cardíaca i del càncer. Dotze operacions sense risc vital tindran període de garantia i el criteri clínic ordenarà els pacients dins de cada llista segons l’impacte de la malaltia en la qualitat de vida, els riscos associats a la demora de l’operació, l’efectivitat clínica de la intervenció i l’ús de recursos durant l’espera. Actualment, el temps mitjà d’espera per als procediments garantits sense risc vital és de 4 mesos. La cirurgia cardíaca es resol en menys de 2 mesos, i l’oncològica en 32 dies de mitjana. El conseller de Salut, Boi Ruiz, acompanyat pel director del Servei Català de la Salut, Josep Maria Padrosa, i pel gerent de Compra i Avaluació de Serveis, Josep Maria Argimon, ha presentat aquest matí davant el Consell de Salut el nou model per gestionar l’accés a les intervencions quirúrgiques. El nou model es fonamenta en tres pilars: 1. Temps de garantia per a operacions sense risc vital. Tindran temps de garantia 12 procediments, que s’han seleccionat en funció de la gravetat de la malaltia i del seu impacte en la qualitat de vida i en l’autonomia del pacient. Dintre de cada llista, els pacients s’ordenaran segons criteris clínics de prioritat que han estat proposats per l’Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut, i que estan sent consensuats per grups d’experts. A fi de garantir la correcta gestió de les llistes, es creen comissions de seguiment en què participen professionals dels hospitals de cada regió sanitària. 2. Circuits ràpids per a malalties de risc vital. S’estableixen temps màxims per a la cirurgia cardíaca (2 mesos) i per a la cirurgia oncològica (45 dies). 3. Transparència. Es publicaran semestralment al web del Departament les dades d’activitat (nombre de casos i temps de resolució) de l’atenció urgent (Servei d’Emergències Mèdiques, infarts i ictus), la cirurgia oncològica, la cirurgia cardíaca, la cirurgia programada amb temps de garantia, els circuits de diagnòstic ràpid i les proves diagnòstiques. Millorar l’accés als serveis sanitaris: la cirurgia programada (sense risc vital) Una de les prioritats en política sanitària és millorar la manera com es resolen els problemes de salut de la població i, per tant, millorar l’accés de la ciutadania als serveis sanitaris. Tal com ja va anunciar el conseller Ruiz al mes de febrer passat, un dels aspectes a millorar és l’accés a l’activitat quirúrgica programada, és a dir, a aquelles operacions que no representen un risc vital. Les que sí suposen un risc vital continuaran fent-se amb caràcter d'immediatesa com sempre. En conseqüència, s’ha dut a terme una anàlisi i revisió de la manera com es gestionen les llistes d’espera i, concretament, del Decret de garanties del 2003, que estableix un temps màxim de 6 mesos per a 14 procediments (als quals es van afegir la vasectomia i la reconstrucció de l’envà nasal). Com a resultat d’aquesta anàlisi, Salut ha elaborat un nou decret que selecciona els procediments a garantir en funció de l’impacte que la malaltia té en la qualitat de vida de la persona malalta i en la seva autonomia. Es passa, així, de llistes d'espera a llistes de prioritats, que ja estan aplicant molts metges en el seu dia a dia. Ara, Salut normativitza l'aplicació d'aquests criteris clínics. Procediments garantits. Els 12 procediments en garantia són les pròtesis de maluc i de genoll, cataractes, extirpació de les amígdales, de la vesícula biliar, de l’úter i de la pròstata, reparació dels lligaments del genoll, reparació del menisc, canal carpià, hèrnia inguinal i hèrnia discal. El termini de garantia oscil·la entre els 6, els 9 i els 12 mesos en funció de la gravetat de la malaltia i de l’estat del pacient. Priorització de pacients. El nou model prioritza els pacients de cada llista en funció de criteris clínics com la gravetat, el dolor, la progressió de la malaltia i el grau de recuperació. També es consideren altres aspectes com la dependència i la limitació que la malaltia comporta per desenvolupar les activitats de la vida diària, per treballar o per anar a escola. Aquests criteris han estat proposats per l’Agència d’Avaluació, Informació i Qualitat en Salut, i estan sent consensuats per grups d’experts. Actualment, aquests criteris ja estan consensuats per a cataractes i pròtesi de maluc i de genoll. Seguiment i revisió de les llistes. Els professionals que fan la indicació de la intervenció han de tenir un paper fonamental en la priorització dels pacients. Aquests criteris han de permetre discriminar els temps màxims d’espera aconsellable per a cada pacient independentment d’on visquin o en quin hospital es tractin. Per això, el nou model també estableix el mecanisme per fer un seguiment continuat de l’estat de les llistes de malalts que esperen per ser operats: es constituiran comissions de seguiment, participades per professionals del CatSalut i dels hospitals. Aquestes comissions tindran base territorial (se’n crearà una a cada regió sanitària) i es reuniran tres cops a l’any. Circuits ràpids: cirurgia cardíaca i oncològica El nou model per millorar l’accés a l’activitat quirúrgica comporta una garantia addicional per a la cirurgia oncològica i una vigilància rigorosa dels terminis d’execució, que s’afegeix al circuit de diagnòstic ràpid que ja existeix per a aquesta malaltia. S’hi estableix un termini de referència de 45 dies per a les operacions de càncer (llevat del de pròstata, que serà de 2 mesos) i aquest termini s’incorporarà en els contractes que signen cada any els hospitals amb el CatSalut. La cirurgia cardíaca valvular i coronària tindrà a Catalunya un termini de garantia de 2 mesos, tot i que el Ministeri de Sanitat n’estableix 6. Nombre de pacients i temps de resolució Actualment, hi ha 32.600 pacients a Catalunya que han de ser operats d’un dels 12 procediments en garantia. Durant el primer semestre, s’han realitzat més de 33.600 intervencions garantides, i els pacients s’han hagut d’esperar una mitjana de 4 mesos per ser operats. Durant els primers 6 mesos de l’any, a Catalunya s’han operat més de 3.000 pacients de càncer. El temps entre la indicació –inici del tractament preoperatori necessari– i la cirurgia ha estat de 32 dies de mitjana. En aquests moments, hi ha prop de 400 persones pendents d’una cirurgia valvular o coronària, i el temps d’espera és de poc més d’1,5 mesos per a la coronària i de gairebé 2 mesos per a la valvular. Aquesta mitjana rebaixa en 4 mesos a Catalunya les exigències de garantia del Ministeri, pautades en 6 mesos. Durant el primer semestre se n’han operat 900 pacients.