divendres, 14 d’octubre de 2011

Scene Mob s'ha realitzat per commemorar el 40è aniversari d'ECOM.

Aquest Scene Mob s'ha realitzat per commemorar el
40è aniversari d'ECOM. El seu objectiu és promoure la igualtat d'oportunitats de les persones amb discapacitat física, per això hem volgut recrear escenaris de la vida real (una escola, una pista esportiva, la terrassa d'un bar...) on interactuen amb normalitat persones amb i sense discapacitat. ECOM és un moviment associatiu, creat el 1971, que aglutina més de 175 associacions de persones amb discapacitat física de tot l'Estat espanyol (145 de les quals són de Catalunya). La nostra raó de ser és afavorir l'enfortiment del moviment associatiu de la discapacitat física (oferint informació, assessorament, formació... a les entitats federades), així com representar i defensar els interessos de les persones amb discapacitat física i les entitats davant l'Administració Pública i en els diferents òrgans de participació. Així mateix, actuem en tots els àmbits socials (educació, transport, sanitat, laboral, lleure, esport...) per defensar l'exercici dels drets de les persones amb discapacitat física i afavorir la seva autonomia personal. Si voleu conèixer-nos més a fons o col·laborar amb nosaltres, visiteu-nos a: http://www.ecom.cat (Directors: Santi Hausmann i Daniel Feixas) Este Scene Mob se ha realizado para conmemorar el 40 aniversario de ECOM. Su objetivo es promover la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad física, por eso hemos querido recrear escenarios de la vida real (una escuela, una pista deportiva, la terraza de un bar...) donde interactúan con normalidad personas con y sin discapacidad. ECOM es un movimiento asociativo, creado en 1971, que aglutina más de 175 asociaciones de personas con discapacidad física de todo el Estado español (145 de ellas de Cataluña). Nuestra razón de ser es favorecer el fortalecimiento del movimiento asociativo de la discapacidad física (ofreciendo información, asesoramiento, formación..., a las entidades federadas), así como representar y defender los intereses de las personas con discapacidad física y las entidades ante la Administración Pública y en los diferentes órganos de participación. Asimismo, actuamos en todos los ámbitos sociales (educación, transporte, sanidad, laboral, ocio, deporte...) para defender el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad física y favorecer su autonomía personal. Si queréis conocer más a fondo o colaborar con nosotros, visitadnos en: http://www.ecom.cat (Directores:Santi Hausmann y Daniel Feixas) This Scene Mob was done to commemorate the 40th anniversary of ECOM. It aims to promote equal opportunities for people with physical disabilities, so we wanted to recreate scenes from real life (a school, a sports ground, the terrace of a bar ...) where people with and without disabilities interact with normality. ECOM is a social movement, created in 1971, brings together more than 175 associations of physically disabled people in Spain (145 of which are in Catalonia). Our rationale is to encourage the strengthening of associations of physical disability (providing information, advice, training... to the federated associations), and represent and defend the interests of people with physical disabilities and organizations to public administration and in various forums for participation. In addition, we operate in all social environments (education, transportation, health, employment, leisure, sports ...) to defend the rights of people with physical disabilities and encourage their personal autonomy. To know us better or collaborate with us, visit us at: http://www.ecom.cat (directors: santi hausmann and Daniel Feixas) Una iniciativa de: http://www.ecom.cat Producció: Lou Comunicació: http://webdelou.com Astronaut video Marketing: http://astronautsite.com click para ver el video aquí texto