dijous, 3 de març de 2011

ELS PARES D'ALUMNES AMB DISCAPACITAT DEMANDEN A LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

El col·lectiu Papàs d'Alex, entitat de defensa dels drets civils de famílies amb fills discapacitats ha interposat una demanda a la Conselleria d’Educació en la qual sol·licita es lliurin els dictàmens en els quals es detallen els recursos que s'assignen als menors discapacitats en els centres ordinaris. Les famílies que han signat les al·legacions, sòcies del col·lectiu i a l’hora de diferents associacions, reivindiquen accedir als expedients per conèixer les ajudes i els recursos que s'atorguen als seus fills quan es realitza una valoració psicopedagògica i s'emet un dictamen d'escolarització, i si aquests són certament els que requereix cada alumne per desenvolupar un projecte educatiu de qualitat.FALTA DE TRASPARÈNCIA

Actualment el departament d'educació no facilita a les famílies informació alguna del procés ni dels recursos que adjudica als menors, vulnerant sistemàticament el dret dels pares a estar informats. Tampoc se'ls permet intervenir en el procés decisori de l'escolarització dels seus fills en escoles ordinàries, i per tant sense possibilitat de realitzar qualsevol acció, ja que en cas de discrepància els pares no poden actuar en defensa dels seus fills.


EDUCACIÓ: EL GRAN ESCULL

Si en altres àmbits es va avançant, pas a pas, en els drets de les persones amb discapacitat, el de la d'educació segueix sent un territori inexpugnable i de difícil accés per a les famílies i per a la integració dels nens amb discapacitat a les escoles ordinàries. Tenint en compte que l'educació és un dels pilars fonamentals de la societat d'avui dia, les famílies de fills amb discapacitat segueixen tenint davant si un mur infranquejable que dificulta que aquests menors, adults de demà, tinguin el dret a una plena integració en un àmbit tan necessari per al seu desenvolupament com és el de l'escola.

Les constants anades i vingudes als serveis territorials, les reunions sense contingut, les oïdes sordes de l'administració i la sensació d'impotència, fan sentir “com a idiotes” a aquests pares que denuncien a més ser ignorats sistemàticament i engolits en una burocràcia sense fi, on la gran roda de l'educació gira sense tenir-los en compte.

L'objectiu de la demanda és evitar la indefensió de les famílies i la falta de transparència del departament. En definitiva, que es garanteixin els serveis necessaris als escolars depenents en els centres ordinaris que facilitin un correcte aprenentatge i avançar en la construcció d'una veritable escola per a tots.COL·LECTIU PAPES D'ALEX