dilluns, 17 de gener de 2011

La vigilància i el control de les dioxines a Catalunya


L’estratègia de la UE per reduir els contaminants orgànics persistents (COP) dels aliments comporta fonamentalment l’adopció de mesures de control mediambiental, encaminades a reduir i limitar les emissions i prohibir l’ús d’aquestes substàncies (Conveni d’Estocolm). Aquests contaminants es troben a la cadena alimentària com a resultat de la seva presència en el medi derivada de fonts naturals i d’activitats antropogèniques.

A Catalunya, per tal de garantir un elevat nivell de protecció de la salut de les persones es duen a terme actuacions de vigilància i control del medi (atmosfera, sòls i aigües) i de les diferents etapes de la cadena alimentària, des de la producció primària fins als aliments a disposició dels consumidors. També es fan estimacions, mitjançant estudis de dieta total, de la ingesta que fa la població catalana d’aquests contaminants.

D’acord amb els principis que regeixen la normativa alimentària a la UE, els titulars de les empreses alimentàries i de pinsos són els principals responsables de la seguretat dels seus productes, i han de mantenir procediments permanents d’autocontrol basats en els principis APPCC (anàlisi de perills i punts de control crític). Les autoritats competents han de supervisar l’exercici d’aquesta responsabilitat i vetllar pel seu compliment mitjançant sistemes adequats de vigilància i control. La vigilància comprèn, doncs, la verificació dels sistemes d’autocontrol que tenen implantats els operadors econòmics per garantir la seguretat dels productes comercialitzats.

Els departaments i els organismes competents a Catalunya són:

Departament de Territori i Sostenibilitat
Xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica a Catalunya
Campanyes anuals de mesura de dioxines i furans

Agència Catalana de l’Aigua
Programes i estudis d’aigua i sediments

Agència de Residus de Catalunya
Programa sobre emplaçaments contaminants
Descontaminació i eliminació d’aparells que continguin PCB’s

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Pla de control d’alimentació animal
Vigilància i control dels fabricants i intermediaris de pinsos

Agència de Protecció de la Salut. Departament de Salut
Programa de vigilància de la seguretat dels aliments a Catalunya (PVSAC)

Agencia Catalana de Seguretat Alimentària
Estudi de contaminants en dieta total a CatalunyaResultats dels programes de vigilància i control
Els resultats dels programes de vigilància i control en el període 2004-2008 en pinsos i aliments a Catalunya indiquen un elevat grau de compliment normatiu, proper al 100%.

En aquest període s’ha determinat el contingut en dioxines, furans i PCB similars a dioxines en un total de 263 mostres: 39 de pinsos i 224 d’aliments. Totes les mostres de pinsos han presentat resultats conformes. De les mostres d’aliments, únicament dues mostres de pollastre, en un període de 5 anys, han superat lleugerament el nivell màxim establert per la UE. Els resultats detallats per grups de productes es poden consultar en els documents de la sèrie Vigilància i control dels contaminants químics ambientals en pinsos i aliments a Catalunya.


Vigilància i control dels contaminants químics ambientals 2006-2008Exposició de la població catalana a dioxines a traves de la dieta
Pel que fa a l’estimació de la ingesta de dioxines a Catalunya al llarg del temps, l’Estudi de dieta total indica un descens notable en la contaminació per dioxines dels aliments consumits a Catalunya. Això s’ha traduït en una davallada important en la ingesta que ha fet la població d’aquests contaminants (73%) en el període 2000-2006. La tercera edició de l’Estudi, realitzada durant l’any 2010, indica que es manté aquesta tendència amb un descens en la ingesta d’aproximadament un 35%.

Amb motiu de l’alerta generada a Alemanya per la contaminació de pinsos per dioxines, es presenten en els documents següents les dades més recents dels programes de vigilància i control de dioxines en pinsos i aliments. Així mateix, es presenten les dades d’avaluació de l’exposició a dioxines de la tercera edició de l’Estudi de dieta total.


Avaluació de l’exposició dietètica a dioxines de la població de CatalunyaPublicacions relacionades
Estudi de dieta total a Catalunya
Documents de la sèrie vigilància i control
Butlletí acsa brief sobre dioxines. Agost 2010El Sistema d'Alerta Ràpida per a Aliments i Pinsos (RASFF)
Paral·lelament, a la UE funciona el Sistema d’Alerta Ràpida per a Aliments i Pinsos (RASFF), constituït l’any 1978. El RASFF inclou tots els estats membres de la Unió així com els països de l’Espai Europeu de Lliure Comerç (EEA-EFTA).

L’objectiu principal del RASFF és protegir els consumidors de qualsevol perill, real o potencial, que es derivi del consum de productes alimentosos i/o pinsos a partir de l’intercanvi ràpid d’informació entre els estats membres i la Comissió Europea. Permet disposar ràpidament de tota la informació rellevant per a una adequada gestió de l’incident: mesures adoptades en origen, informació sobre el tipus i els nivells de contaminació i la de distribució del producte mitjançant la traçabilitat.

Es tracta d’un sistema de gestió d’informació i alertes basat en una xarxa de punts de contacte en la qual participen el Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat, el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, els sectors econòmics i les autoritats competents en seguretat alimentària de les comunitats autònomes (CA). A Catalunya, són punts de contacte del RASFF l’Agència de Protecció de la Salut i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.