dilluns, 20 de desembre de 2010

Es presenta el Mapa de Tendències 2010 de les TIC en els serveis de salut de Catalunya


Les TIC són un element estratègic i transformador per millorar la salut dels ciutadans i garantir un sistema de salut de més qualitat, eficient, equitatiu i sostenible.

Amb les TIC, els professionals disposen de més eines per oferir una assistència més bona, mentre que la ciutadania esdevé el centre dels processos, pot estar més informada i ser més proactiva i corresponsable en la cura de la seva salut.

El Pla estratègic SITIC 2008-2011 ha estat un factor determinant per situar Catalunya entre els països capdavanters en la implantació i el desplegament de les TIC en l'àmbit de la salut.

La consellera de Salut ha presidit avui l’acte de presentació del Mapa de Tendències 2010 de les TIC en els serveis de salut de Catalunya, que la Fundació TicSalut ha organitzat a Barcelona. El Departament de Salut ha exposat l'estat de la situació i els resultats assolits enguany en el desplegament de les TIC al sistema sanitari català.

El Mapa de Tendències 2010 és una publicació de caràcter anual que duu a terme la Fundació TicSalut i que permet conèixer objectivament el nivell de desenvolupament de les TIC a les organitzacions sanitàries de Catalunya. Per a la seva elaboració s’ha realitzat una enquesta que recull els principals indicadors en les àrees següents: plataformes tecnològiques, sistemes d'informació, connectivitat, interoperabilitat, serveis de telemedicina, seguretat i gestió de les TIC, entre d’altres. Així mateix, aquesta publicació també analitza, resumeix i presenta els fets principals i les tendències 2010, tant internacionals com nacionals, pel que fa a l’aplicació de les noves tecnologies i la salut.

L'enquesta duta a terme enguany ha comptat amb una participació del 93% de les entitats pertanyents al Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT), el que representa gairebé la totalitat de les mateixos. Aquest percentatge ha permès establir un diagnòstic acurat de la presència de les TIC al sistema sanitari català. A més, també facilitarà que, properament, es pugui aplicar el model EMRAM (EMR Adoption Model), una escala de mesura nord-americana per valorar el grau d'implantació de les TIC d'acord amb indicadors i estàndards acceptats internacionalment. La utilització del model EMRAM ha de permetre una comparació més precisa amb els sistemes i centres sanitaris d'altres països. Cal assenyalar que durant el 2010 s'han incorporat a l'enquesta els centres de salut mental i addicions, tema al qual s’ha dedicat una secció monogràfica dins del Mapa de Tendències. La informació obtinguda ajudarà al Departament de Salut a millorar les accions d'implantació de les TIC en aquest àmbit concret.

Pel que fa a la secció de les Tendències 2010, algunes de les més destacades han estat les següents: el finançament per resultats orientats a l’eficiència, la introducció d’aspectes reguladors i incentivadors per a la telemedicina per part de les administracions públiques, la tecnologia mòbil com a eina clau per a la salut, la consolidació d’estàndards en el desplegament d’infraestructures TIC interoperables o la creació de comunitats de salut al voltant dels ciutadans i professionals.


D’altra banda, els resultats de l’aplicació del Pla estratègic de sistemes d’informació, tecnologia i comunicació (SITIC) 2008-2011 també demostren que Catalunya ha fet un gran salt quantitatiu i qualitatiu per implantar les noves tecnologies en l’àmbit de la salut. El compliment dels objectius planificats, els esforços i els recursos que s’hi han destinat i la participació dels diferents agents del sistema de salut han propiciat que projectes com la recepta electrònica, la història clínica compartida de Catalunya, el Pla per a la digitalització de la imatge mèdica, la telemedicina i la teleassistència o la Carpeta personal de Salut siguin avui dia realitat.

El Pla estratègic SITIC, l’Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut (AIAQS) i la Fundació TicSalut esdevenen així elements clau per al Departament de Salut per donar un impuls definitiu per convertir les TIC en eines estratègiques, que esdevenen eines clau per als professionals de la salut. Aquests han estat els beneficiaris principals de la implantació de les TIC, atès que una bona atenció sanitària passa per dotar-los d’instruments que els facilitin l’activitat diària i els permetin oferir una assistència de qualitat a la ciutadania. D’altra banda, els ciutadans també esdevenen protagonistes en facilitar-los eines que transformen el paradigma assistencial actual. Així mateix, els ciutadans tenen accés a la informació referent a la seva salut, sempre de manera segura i confidencial, per la qual cosa poden ser més proactius i corresponsables pel que fa a la cura de la seva pròpia salut. Aquest objectiu s’aconsegueix a través d’iniciatives com la Carpeta personal de Salut o dels projectes web del portal corporatiu de Salut i del Canal Salut.

Igualment, l’interès a fomentar la innovació i aprofitar l’expertesa de Catalunya en aquest sector ha propiciat que el Departament de Salut, a través de l’AIAQS i la Fundació TicSalut, estigui participant en importants projectes internacionals en l’àmbit de les TIC i la salut com, per exemple, l’epSOS, on es treballa conjuntament amb 26 organitzacions de 12 països europeus per crear un marc de salut electrònica i una estructura TIC per accedir de forma segura a la informació sanitària dels pacients. També cal destacar la implicació del Departament en projectes com els d’interoperabilitat entre l’HC3 i la Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud, el Renewing Health Project en telemedicina, el programa Nexes o els fòrums regionals de telemedicina. Tots aquests projectes sorgeixen de l’esforç i d’una voluntat constant de desenvolupar vincles que condueixin a l’excel·lència del sistema de salut català.

En definitiva, el grau de compliment sobre els objectius dels Pla estratègic SITIC, l’enquesta realitzada entre els centres de la xarxa pública de Catalunya i els indicadors analitzats en el Mapa de Tendències 2010 posen de manifest que Catalunya s’ha situat com a territori innovador i de referència quant al desplegament i l’ús de les TIC en serveis de salut, tant en l’àmbit estatal com internacional.

Entre d’altres, s’han assolit les fites següents:
• El nombre de receptes electròniques dispensades supera els 75 milions. Actualment, la totalitat de centres d’atenció primària (365) i d’oficines de farmàcia (3.070) prescriuen i dispensen electrònicament.
• En el mes de desembre de 2010, s’han consultat més de 466.000 històries clíniques i s’han comptabilitzat més de 22 milions de documents clínics indexats.
• El Pla per a la digitalització de la imatge mèdica, projecte que es va iniciar al 2008, ha permès passar d’un 30 % de la imatge radiològica digitalitzada l’any 2008 a un 100% actual. En aquest moment, el Repositori Central d’Imatge Mèdica de Catalunya conté ja 1.850.000 exploracions radiològiques.
• Catalunya és un territori capdavanter en la implantació de la telemedicina, amb més de 62 experiències per a 32 especialitats diferents i amb la implicació de 60 centres en els darrers tres anys.