dimecres, 17 de novembre de 2010

Presentació de les fitxes de bona pràctica en l'àmbit sociosanitari

El Pla de salut de Catalunya a l’horitzó 2010 dedica el quart eix als professionals de la salut. Reforça la seva competència i destaca la necessitat de garantir accions segures i de qualitat. El repte per assolir aquestes fites importants és el compromís de tothom. En aquesta línia, el Pla director sociosanitari del Departament de Salut posa a l’abast dels professionals de l’àmbit sociosanitari una col·lecció de fitxes de bona pràctica elaborades amb el suport metodològic de la Fundació Avedis Donabedian (FAD) i amb el consens i l’esforç de professionals de diferents disciplines i àrees de treball. Entre els àmbits abordats, destaquem el de l’assistència, la gestió, la docència i la recerca, tant de salut com de serveis socials, de centres sociosanitaris, també diferents, en grandària, línies de servei i entitats proveïdores.


L’àmbit sociosanitari va obtenir uns resultats heterogenis en l’avaluació externa de la qualitat realitzada l’any 2007. En conjunt, es demostrava molta potència en la dimensió d’indicadors generals, com ara l’organització del centre i la coordinació de l’atenció tant interna com externa; la d’indicadors específics per dispositiu com ara la mitjana estada, i la d’indicadors específics per línia d’atenció com ara la de demències, i concretament l’Alzheimer.

Aprofitant el coneixement i l’expertesa en el desenvolupament de moltes iniciatives que alguns centres ja havien començat a implementar, el Pla director sociosanitari juntament amb la FAD, va convocar professionals de diferents disciplines, centres sociosanitaris i línies de servei per treballar diferents aspectes. L’objectiu d’aquest treball ha estat elaborar eines de consens que permetin orientar en la pràctica habitual en les àrees de millora detectades.

La col·lecció de fitxes de bones pràctiques en l’àmbit sociosanitari tenen com a objectiu la millora de la qualitat assistencial dels diferents dispositius i línies de servei dels centres sociosanitaris de Catalunya i està dirigida a les diferents disciplines i professionals de l’àmbit, i recull les guies següents:

− Abordatge d’aspectes ètics de l’atenció a les persones en l’àmbit sociosanitari.
− Aspectes d’educació per a la salut en l’atenció a les persones en l’àmbit sociosanitari.
− Elaboració del quadre de comandament d’indicadors de qualitat.
− Atenció i suport a la família i a l’entorn cuidador en l’àmbit sociosanitari.

La directora general de Planificació i Avaluació del Departament de Salut i la subdirectora del Servei Català de la Salut, Maria Luisa de la Puente, i la directora del Pla director sociosanitari, Carmen Caja, presenten en la sala d’actes del Departament de Salut, aquesta col·lecció dirigida a l’àmbit sociosanitari, que ha de permetre continuar avançant en l’assistència a la població de Catalunya que ho necessita i destaca l’interès del Departament de Salut per la millora de la qualitat assistencial a tots els nivells d’atenció, tal com indica el Pla de salut de Catalunya.