dimecres, 13 d’octubre de 2010

Anunci de tancament definitiu d'una oficina de farmàcia al Vendrell

Vista la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 30 de novembre de 2005, que desestima el recurs núm. 289/2003 interposat contra la resolució de la consellera del Departament de Salut, per la qual s'ha de procedir al tancament de l'oficina de farmàcia, propietat que fou de la senyora Dolors Magriñà Romeu, situada al carrer Alt, núm. 33, 43700, del municipi del Vendrell, Sentència que va ser confirmada per la Sentència del Tribunal Suprem de 21 d'octubre de 2008, es fa pública la data d'emissió de l'acta de tancament definitiu de l'oficina de farmàcia F43001212, situada al carrer Alt, núm. 33, 43700, del municipi de El Vendrell, corresponent a l'Àrea Bàsica de Salut El Vendrell, que tindrà lloc el dia 15 d'octubre de 2010.

Barcelona, 1 d'octubre de 2010

David Elvira i Martínez

Director general de Recursos Sanitaris