dijous, 7 d’octubre de 2010

8 d'octubre, Dia Mundial de les Cures Pal·liatives


L’augment de l’activitat assistencial a Catalunya fa que el 87% de persones amb malaltia oncològica que van sol·licitar atenció, al final de la vida, la rebessin

La importància de la celebració del Dia Mundial de les Cures Pal·liatives radica en què es considera un bon instrument que permet difondre informació, sensibilitzar i -en definitiva- apropar les cures pal·liatives a la societat, creant consciència sobre la necessitat de rebre una atenció professional i de qualitat, al final de la vida de qualsevol persona, que es resumeix en un lema: “Curar a vegades, alleugerir sovint i cuidar sempre”.

Les cures pal·liatives constitueixen una línia estratègica del Pla director sociosanitari, que és un instrument del Departament de Salut que inclou la planificació de l’atenció al final de la vida. Es tracta d’un model consolidat que ha demostrat, al llarg dels quasi 20 anys de desenvolupament: efectivitat, eficiència i satisfacció, per part dels usuaris i els seus familiars, així com pels professionals del sistema sanitari. Alhora, suposa una millora significativa en l’atenció als malalts en situació de malaltia terminal avançada.

Actualment, Catalunya disposa de: 383 llits sociosanitaris específics de cures pal·liatives (UCP), 82 equips pal·liatius de suport domiciliari (PADES), 23 equips pal·liatius de suport hospitalari (UFISS), 15 equips pal·liatius d’avaluació integral, a més d’altres recursos sociosanitaris no específics de cures pal·liatives, polivalents i mixtos, que també ofereixen atenció específica pal·liativa, tot i que no ho fan de forma exclusiva.

Des de l’any 2005, hi ha hagut un increment del 28% de l’activitat assistencial dels recursos específics de cures pal·liatives (UCP, PADES i UFISS) i s’observa una tendència creixent de l’activitat en les unitats d’internament (6.301 episodis, al 2009) i una estabilització en l’activitat domiciliària (13.000 episodis, al 2009).

Una de les característiques de l’atenció al final de la vida és la seva transversalitat. Les persones en l’etapa de final de vida també són ateses pels professionals en altres recursos sanitaris, en els quals s’ofereix assistència pal·liativa; però no de forma exclusiva en aquest tipus d’atenció, sinó que les característiques i necessitats sanitàries que presenta la persona malalta són les que defineixen quin és el recurs més adequat en el que ha de rebre l’atenció.

Amb el model organitzatiu d’atenció al final de la vida, a Catalunya, s’ha arribat a donar una alta cobertura a persones amb malaltia oncològica avançada i terminal, i s’ha evidenciat una tendència creixent en la cobertura de l’atenció a les persones amb malaltia no oncològica. Un dels objectius prioritaris del Pla director sociosanitari és augmentar aquesta xifra. S’estima que, a l’any 2009, els recursos específics de cures pal·liatives van donar cobertura a un 87% de persones amb malaltia oncològica i a un 61,4% de persones amb algunes malalties no oncològiques, de la població calculada amb necessitats pal·liatives candidates a rebre atenció per part d’aquests equips.

Des del mes de maig de 2009, es compta amb equips específics per a l’atenció al final de la vida de la població infantil i juvenil, als hospitals Maternoinfantil Vall d’Hebron i Sant Joan de Déu.

El Departament de Salut treballa per ampliar la cobertura de les cures pal·liatives, especialment a la població amb malalties d’origen no oncològic, millorar l’abordatge d’aspectes ètics en l’àmbit sociosanitari, implantar polítiques integrals d’atenció en el territori i circuits d’accés en funció de la complexitat, potenciar la investigació en cures pal·liatives, oferir formació sobre l’atenció al final de la vida als professionals dels diferents nivells assistencials, oferir cursos de suport als cuidadors i millorar l’atenció al dol, entre d’altres.

Paral·lelament a la planificació sanitària que es realitza des del Departament de Salut, hi ha diferents iniciatives que permeten l’evolució de l’àmbit de l’atenció, al final de la vida. Entre altres accions que permeten millorar la sensibilització dels professionals i de la població en general, sobre el dret de totes les persones a rebre una atenció de qualitat en l’etapa del final de la vida, es troba Ícaro, que és un documental dirigit per Pep Martín, amb guió d’Anna Batlle i Ester Flores a la producció, que explica les diferents fases del procés final de vida d’un malalt amb malaltia avançada.

El desenvolupament dels recursos de cures pal·liatives, el més alt dins l’Estat espanyol, posa de manifest el ferm compromís del Departament de Salut per donar qualitat en l’atenció, en aquesta etapa de la vida. Considerant les diferents accions realitzades fins al moment, tant a nivell autonòmic com estatal, i les accions futures plantejades, cal establir que són fets que demostren l’interès en l’agenda política sanitària vers les cures pal·liatives.