dijous, 29 d’abril de 2010

Es presenten els resultats de diversos projectes a la Jornada de l'Aliança per a la Seguretat dels Pacients a Catalunya

La consellera de Salut, Marina Geli, ha inaugurat avui la primera Jornada de l’Aliança per a la Seguretat dels Pacients a Catalunya, que s’ha celebrat a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i que ha aplegat més de 600 professionals.
L’any 2005, el Departament de Salut va impulsar la creació de l’Aliança per a la Seguretat dels Pacients a Catalunya, una iniciativa per establir una xarxa de grups que s’impliquessin en la promoció de la seguretat dels pacients.
Actualment, l’Estratègia en Seguretat dels Pacients del Pla de Salut de Catalunya – Horitzó 2010, impulsa pràctiques segures i proporciona l’adopció d’eines i metodologies de treball per crear i consolidar progressivament una cultura de seguretat en els centres assistencials. L’objectiu és garantir la qualitat de l’atenció sanitària amb una clara orientació al ciutadà.


Actualment a Catalunya hi han diversos projectes endegats:

• Prevenció de la infecció nosocomial hospitalària a través d’estratègies de higiene de mans
• Identificació inequívoca de pacients
• Bacterièmia Zero associada a catèters en UCI
• Pràctiques segures en la prevenció de caigudes de pacients
• Prevenció de la infecció quirúrgica
• Prevenció d’incidents a cirurgia: procediment correcte en el lloc correcte
• Pràctiques segures en l’avaluació anestèsica preoperatòria
• Prescripció farmacològica segura (PREFASEG)
• Informació per a pacients del CedimCat: integració i adaptació en el marc de la recepta electrònica
• Consentiment Informat als hospitals
• Desenvolupament d’un currículum formatiu per a la comunicació d’errors sanitaris als pacients i famílies

A més d’aquests projectes, hi ha un abordatge integral de la Seguretat en els centres hospitalaris, que consisteix en el disseny, l’avaluació i la millora de pautes de bona gestió de seguretat en diverses àrees clíniques, com són Urgències, Àrea Quirúrgica, UCI i Unitat d’Hospitalització.

Des de 2006, al marc d’aquesta estratègia, s’han desenvolupat més de 200 projectes, s’han implicat més de 700 professionals, i han participat més de 100 centres sanitaris.

D’entre els resultats dels projectes en desenvolupament, cal destacar una disminució de la taxa de caigudes (de 0,95 a 0,78 caigudes per 1.000 dies d’estada hospitalària durant els sis mesos analitzats) en els hospitals participants en el projecte de prevenció de caigudes de pacients. Pel que fa al projecte d’higiene de mans, s’ha aconseguit arribar a formar més de 6.000 professionals sobre aquest tema i s’ha observat una millora en l’acompliment de l’estratègia en comparació amb l’any anterior. Amb relació al projecte de prevenció de les infeccions (bacterièmia) de catèter a les UCI, s’ha acomplert l’objectiu principal (menys de 4 episodis de bacterièmia per 1.000 dies de catèter venós central) i s’ha aconseguit una taxa de 2,23 episodis de bacterièmia per 1.000 dies de catèter venós central. S’ha impartit, també, formació a més de 1.600 professionals de les UCI. Pel que fa a la medicació de pacients, s’han realitzat aplicacions informàtiques amb l’objectiu de donar suport als professionals, realitzar una prescripció de medicaments més segura i per millorar el compliment del tractament i l’ús dels medicaments, contribuint a la millora de la seguretat dels pacients, amb un abast actualment del 80% de l’Assistència Primària.

Aspectes que han estat objecte de millora
Així, a Catalunya s’estan duent a terme diverses iniciatives per a la millora de la seguretat dels pacients, que han permès assolir uns resultats significatius en els aspectes que han estat objecte de millora:

- Consolidació de l’Aliança amb l’ampliació del grup impulsor, creant el consell assessor, que proposi i analitzi les accions desenvolupades en aquesta línia. Tenen representació, les Patronals, les Societats Científiques, els Col•legis Professionals, les Associacions de Pacients, els Mitjans de Comunicació, l’Administració Sanitària, i professionals de reconegut prestigi a l’àmbit de la Seguretat.
- Extensió d’aquesta estratègia a l’Atenció Primària de Salut i als centres de salut mental i sociosanitaris.
- Promoció d’un encara major protagonisme a infermeria.
- Difusió dels resultats als professionals i a la ciutadania.Cal indicar que el Ministeri de Sanitat i Política Social, amb el seu “Pla de Qualitat” i la gestió de fons de cohesió i subvencions a projectes, finança part dels projectes que s’estan desenvolupant actualment a Catalunya.


La seguretat del pacient, un objectiu mundial
L’any 2002, l’Organització Mundial de la Salut (OMS), a la 55a. Assemblea Mundial de la Salut que es va celebrar a Ginebra, va aprovar la Resolució WHA55.18 en què s’insta els diferents estats membres a prioritzar la seguretat dels pacients i a establir i consolidar tota mena de millores, amb base científica, per millorar-la, a l’igual que l’atenció de la salut, la vigilància dels medicaments, l’equip mèdic i les tecnologies. Les estratègies d’àmbit nacional i internacional que impulsin la millora a l’àmbit de la seguretat del pacient a tot el món són un objectiu prioritari. A l’esmentada Resolució, els estats membres de l’Organització Mundial de la Salut van sol•licitar a l’Organització que prengués la iniciativa per definir normes i patrons a escala mundial, impulsant la investigació i donant suport al treball dels països per crear i posar en marxa normes d’actuació concreta.

Va ser a l’Assemblea Mundial del 2004 on es va acordar organitzar una Aliança Internacional per a la Seguretat del Pacient, que es va posar en marxa el 27 d’octubre del mateix any. El programa de l’Aliança inclou una sèrie de mesures clau orientades a la reducció del nombre de malalties, traumatismes i morts relacionats amb l’assistència sanitària. Tot això torna al principi de la ciència mèdica amb el “primum non nocere”, és a dir, ”primer de tot, no causar dany”.