dimecres, 28 d’abril de 2010

Concessió de subvencions a entitats de caràcter no lucratiu per al finançament d'activitats adreçades al foment i al suport de la salut corresponents

El Departament de Salut, mitjançant la concessió de subvencions i d'ajuts, vol fer partícips en el foment de la salut, com a agents externs però amb objectius comuns a l'Administració, entitats públiques i privades que realitzin activitats coincidents amb les línies de subvencions marcades i, en tot cas, no substitutives de prestacions assistencials.


Les línies de subvenció objecte d'aquesta Resolució són les que es detallen a continuació:

a) Accions de suport a entitats representatives dels interessos dels pacients o dels seus familiars.

b) Accions vinculades a línies estratègiques del Departament de Salut:

Pla director d'oncologia.

Pla director d'immigració.

Pla director de malalties de l'aparell circulatori.

Pla director sociosanitari.

Pla director de salut mental i addiccions.

Pla director de malalties reumatològiques i de l'aparell locomotor.

Dona i salut.

Malalties minoritàries.

c) Actuacions en el camp de la promoció i la protecció de la salut i en l'àmbit de les malalties emergents.

D'acord amb el que s'ha exposat i atès el que disposen la Llei 25/2009, de 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2010; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el seu Reglament; el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, modificada per la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives, i l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

—1 Fer pública la convocatòria de concurs públic per a la concessió de subvencions a entitats de caràcter no lucratiu per al finançament d'activitats adreçades al foment i al suport de la salut, d'acord amb les bases reguladores aprovades per l'Ordre SLT/250/2010, de 16 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per al finançament a entitats de caràcter no lucratiu que realitzin activitats adreçades al foment i al suport de la salut (DOGC núm. 5617 , de 28 d'abril de 2010), les quals especifiquen les línies objecte de la subvenció.

Els projectes objecte de la subvenció, així com les despeses generades, s'han de dur a terme durant l'any 2010.

L'import total de les subvencions atorgades no pot excedir els 2.300.000 euros i s'ha d'imputar a la partida SA01D/482000100/4190 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2010, que regula la Llei 25/2009, de 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2010.

La dotació màxima pot ser ampliada en funció de les sol·licituds rebudes i de les disponibilitats pressupostàries.

—2 L'objecte de les subvencions, les condicions per atorgar-les, els requisits per sol·licitar-les, els criteris de valoració de les peticions, els documents i la informació que s'han d'adjuntar a la sol·licitud i el termini de presentació els estableix l'Ordre SLT/250/2010, de 16 d'abril, abans esmentada.

—3 El termini per a la presentació de sol·licituds és d'un mes, comptat des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

L'imprès de sol·licitud i el model de descripció del projecte es poden obtenir al web i/o al Registre del Departament de Salut, i també als serveis territorials del Departament de Salut a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l'Ebre, les adreces dels quals consten especificades a la base 5 de l'Ordre SLT/250/2010, de 16 de abril.

Les entitats beneficiàries han de presentar la documentació justificativa especificada a la base 11 de l'Ordre SLT/250/2010, de 16 d'abril, com a data màxima l'1 de desembre de 2010.

—4 Correspon a la consellera de Salut la concessió o denegació de les subvencions, mitjançant una resolució motivada.

El termini màxim per resoldre sobre les resolucions de concessió i notificar-les és de sis mesos, comptats des de la finalització del període de presentació de sol·licituds.

—5 Les resolucions de concessió de les subvencions s'han de notificar a les entitats beneficiàries d'acord amb el que disposa l'article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

S'ha de donar publicitat a les subvencions atorgades mitjançant els taulers d'anuncis del Departament de Salut i els dels serveis territorials d'aquest Departament, a les adreces que figuren a la base 5 de l'Ordre SLT/250/2010, de 16 d'abril.

Les subvencions d'import superior a 3.000 euros s'han de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

La resolució de concessió o denegació de la subvenció exhaureix la via administrativa.

Contra aquesta Resolució es pot interposar recurs de reposició potestatiu davant la consellera de Salut, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Marina Geli i Fàbrega

Consellera de Salut