dimecres, 3 de març de 2010

Nou instrument per a la prevenció dels trastorns de salut mental relacionats amb els riscos psicosocials del treball


La Guia de bona praxi per a la vigilància de la salut mental relacionada amb els factors de risc psicosocial, que avui es presenta en la Jornada de Salut Laboral dedicada a la prevenció del risc psicosocial i organitzada conjuntament pels departaments de Salut i de Treball, és un instrument innovador elaborat dins de l’Àrea de Salut Laboral de la Direcció General de Salut Pública.

Es tracta de la primera guia sanitària, elaborada des d’una administració pública de l’Estat, que aborda aquesta problemàtica. S’adreça als professionals de la medicina del treball i dels serveis de prevenció de les empreses, amb la finalitat d’oferir-los recomanacions per a la gestió dels trastorns de salut mental relacionats amb els riscos psicosocials del treball. L’objectiu principal és facilitar la identificació precoç del personal amb problemes de salut mental que puguin tenir relació amb el treball, amb la finalitat d’establir mesures per prevenir-ne de nous i evitar l’evolució dels existents a estadis més avançats de la malaltia.Les recomanacions es basen en l’evidència científica disponible, la normativa legal i les condicions de pràctica real on ha de ser aplicada, per la qual cosa es va dur a terme un ampli procés de participació entre els principals agents implicats: professionals sanitaris dels serveis de prevenció (potencials usuaris de la guia), personal tècnic de prevenció de riscos laborals especialista en psicosociologia, professionals de la inspecció mèdica i de treball, així com agents socials (personal delegat de prevenció i representants empresarials).El document té una orientació eminentment pràctica i incorpora instruments que orienten l’abordatge dels trastorns de salut mental relacionats amb els riscos psicosocials, des de la detecció i derivació assistencial fins a la proposta d’intervenció preventiva sobre els factors de risc psicosocial del treball. En un estudi desenvolupat en el marc de l’elaboració de la Guia, basat en les opinions del personal mèdic dels serveis de prevenció, s’assenyalava la manca de protocols de fàcil utilització com una de les principals dificultats per abordar els problemes de salut mental atribuïts al treball. La Guia pretén contribuir a cobrir aquest buit.Alhora, també s’hi emfasitza la coordinació entre personals: el sanitari de vigilància de la salut i el tècnic de prevenció de riscos laborals, per tal de millorar l’efectivitat i l’eficiència de les intervencions. Per a l’elaboració del document, es va comptar amb un equip de treball multidisciplinari, amb presència de tècnics de les administracions sanitària i de treball, i també amb la dels serveis de prevenció.Veure la versió completa de la guia