divendres, 9 d’octubre de 2009

10 d'octubre, Dia Mundial de la Salut Mental


La millora de la salut mental és una prioritat del Departament de Salut. El Sistema Sanitari Català destina el 10,8% del pressupost a l’atenció dels trastorns mentals i la tendència és creixent.

Tot i que el nombre de trastorns mentals entre la població catalana és similar a la mitjana dels països de la Unió Europea, el Sistema Sanitari Català rep el 40% de les consultes per trastorns, mentre que a Europa se’n rep el 25%.

A Catalunya, l’11% dels homes i el 24% de les dones adultes pateixen ansietat i depressió crònica. Un 6,8% dels infants tenen probabilitats de patir un trastorn mental.El Departament de Salut s’adhereix a la celebració del Dia Mundial de la Salut Mental. A Catalunya, l’11% dels homes i el 24% de les dones adultes declaren patir problemes crònics d’ansietat i depressió, unes malalties que afecten de manera important la qualitat de vida de les persones adultes. D’altra banda, un 6,8% dels infants tenen probabilitats de patir un trastorn mental.

La millora de la salut mental és una prioritat del Departament de Salut, ja que el 10,8% del pressupost es dedica a l’atenció d’aquests trastorns i la tendència és creixent. El Pla director de salut mental i addiccions ha potenciat les places d’hospitals de dia d’adults i d’adolescents, les quals han registrat un augment del 101% i del 83%, respectivament. Així mateix, els llits de patologia dual s’han incrementat en un 144%.

El nombre de trastorns mentals entre la població catalana és similar a la mitjana dels països de la Unió Europea. Tot i això, la població catalana recorre més al sistema sanitari (40%) que la de la resta de països europeus (25%).


L’atenció sanitària de la salut mental

L’atenció primària rep el 30% dels pacients amb aquest tipus de patologies; la depressió i l’ansietat són els trastorns mentals més freqüents, ja que suposen el 9,6% i el 7% dels casos, respectivament. D’altra banda, la demanda d’atenció als centres especialitzats en salut mental mostra una tendència a augmentar. Entre 2003 i 2008 aquest increment s’ha traduït en l’augment d’una cinquena part dels pacients atesos així com en més del doble de les activitats realitzades. L’any 2008 aquests centres van atendre un 3% de la població catalana. Els nois adolescents i les dones entre 50 i 59 anys són els grups més significatius.


Salut mental i reptes de futur

Els esforços del Departament de Salut per millorar la salut mental se centren en la prevenció d’aquests trastorns, la millora de l’atenció primària, la lluita contra l’estigmatització i la discriminació, i l’atenció comunitària integral. A més a més, la formació dels professionals i la potenciació de la recerca i l’avaluació també formen part d’una prioritat que comparteixen els països de la Unió Europea.

És per això que el model d’atenció català busca ser més preventiu i proactiu i basa la seva organització en un sistema d’atenció integrat i integral.

Actualment, Catalunya coordina el projecte europeu IMHPA, de promoció i prevenció de la salut mental, i ha implantat per complet el Programa “Salut i Escola”. A més a més, lluita contra la depressió i la prevenció del suïcidi des de l’any 2004 amb la participació en la Lliga Europea contra la Depressió (European Alliance Against Depression / EAAD).

Aquest any 2009 s’han prioritzat a Catalunya les activitats de promoció, prevenció i atenció dels problemes de salut mental de menor complexitat en l’atenció primària, i s’ha implantat la cartera de serveis de salut mental i addiccions en el 43% dels centres d’atenció primària.

A més a més, l’àmbit assistencial a Catalunya ha millorat en l’atenció a les urgències psiquiàtriques domiciliàries en posar en marxa equips especialitzats de suport als serveis d’emergències mèdiques. De la mateixa manera, s’estan implementant dotze experiències per a la millora del trastorn psicòtic incipient, així com també l’atenció als adolescents amb trastorns produïts pel consum de substàncies.

Els objectius principals en l’àmbit de la salut mental són, per tant, continuar potenciant la promoció de la salut mental, la prevenció dels trastorns mentals i el desplegament d’un model d’atenció comunitària que permeti la plena inserció social de les persones afectades, així com incrementar la recerca i la seva aplicació clínica i en l’avaluació de serveis.