dilluns, 6 de juliol de 2009

El Ministeri de Treball i la Generalitat de Catalunya firmen l'Acord marc de col·laboració per millorar l'assistència sanitària als treballadors

Celestino Corbacho i Marina Geli rubricaran aquest text per impulsar la cooperació entre ambdues administracions
Es fomentarà la utilització recíproca dels centres sanitaris de la xarxa pública sanitària catalana i els adscrits a les mútues d'accidents de treball de la Seguretat Social

El ministre de Treball, Celestino Corbacho, i la consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, Marina Geli, han firmat l'Acord marc de col·laboració que millorarà i coordinarà l'assistència sanitària als treballadors, des de les dues xarxes d'atenció sanitària pública.L'objectiu d'aquesta col·laboració entre les dues administracions és reforçar la coordinació de les dues branques de l'atenció sanitària pública als treballadors, a Catalunya, tant en el cas de l'assistència sanitària de la Seguretat Social que atén les contingències professionals, com l'assistència del sistema sanitari públic català per a les contingències comunes, que són les derivades d'accidents i malalties no relacionades amb el treball.L'Acord marc que avui es firma és el resultat del protocol de col·laboració subscrit el passat mes de març entre el Ministeri de Treball i Immigració i la Conselleria de Salut de la Generalitat. En l'Acord es recullen les actuacions adreçades a fomentar la utilització recíproca dels centres sanitaris del sistema sanitari públic català i els adscrits a les mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social; es potencia la cooperació i col·laboració entre les dues xarxes d'assistència sanitària en matèria d'informació, planificació i prestació de serveis, i per a una tramitació administrativa més àgil. Es tracta, en definitiva, de millorar l'eficiència dels centres d'assistència sanitària, cosa que contribuirà a reduir la despesa en la gestió de la incapacitat temporal.L'Acord marc es limita als centres del Siscat, regulat pel Decret 378/2000, de 21 de novembre, sense perjudici dels convenis que les mútues d'accidents de treball i malalties professionals puguin subscriure amb les entitats titulars de la resta de centres privats.També recull l'objectiu d'impulsar les modificacions normatives necessàries que permetin als professionals sanitaris, en determinades circumstàncies, compatibilitzar l'activitat professional en ambdues xarxes assistencials amb el consegüent estalvi de costos.Està previst que aquest Acord marc doni lloc a diversos convenis entre ambdues administracions, que desenvoluparan els aspectes més concrets de la col·laboració que es va iniciar amb la firma del protocol de col·laboració.A més, aquest Acord entre ambdues administracions és pioner i serveix com a model per al desenvolupament d'altres de similars amb la resta de les comunitats autònomes, alguns dels quals ja s'estan concloent.