dilluns, 26 de gener de 2009

Acció Social i Ciutadania regularà l’accés a l’entorn de les persones amb discapacitats i els seus gossos d’assistència


El Projecte de Llei també contempla l’ensinistrament i cura d’aquest tipus de gossos, així com els centres encarregats de fer-hoLa consellera d’Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, ha presentat el Projecte de Llei que regula l’accés a l’entorn de les persones amb discapacitats usuàries de gossos d’assistència. Aquesta normativa s’aplicarà no només als usuaris/es de gossos pigall, sinó també a totes les persones amb discapacitat auditiva, física, autisme o determinades malalties que són assistides per gossos especialment ensinistrats per a guiar-les, ajudar-les en les tasques diàries o avisar-les de perill o d’atacs imminents.

Aquesta nova Llei garantirà l’accés als llocs, allotjaments, establiments, locals i transports públics o d’ús públic a les persones amb discapacitat i els seus gossos d’assistència. També regula l’ensinistrament i cura d’aquest tipus de gossos, així com els centres encarregats de fer-ho.

Els usuaris i usuàries de gossos d’assistència podran accedir acompanyats dels seus animals a:

Llocs, locals i establiments d’ús públic com ara centres d’esbarjo i temps lliure, museus, centres sanitaris, instal·lacions esportives, etc.
Allotjaments i altres establiments turístics.
Transports públics.
Espais naturals de protecció especial, on quedi expressament prohibit l’accés amb gossos.

També cal tenir en compte que la persona usuària de gos d’assistència té preferència d’ús en la reserva del seient per a persones amb discapacitat adjacent al passadís o amb més espai lliure en els transports públics, així com de llitera inferior en els mitjans de transport que disposin d’aquest servei. En el cas dels taxis es permet com a màxim l’accés a dues persones usuàries de gos d’assistència.

Carnet i identificatiu específic

El Projecte de Llei aprovat ahir pel Govern de la Generalitat classifica els gossos d’assistència en les tipologies següents:

Gos guia o pigall: educat i ensinistrat per guiar una persona amb discapacitat visual o sordcega.
Gos de servei: educat i ensinistrat per prestar ajuda en les activitats de la vida diària, tant a l’entorn privat com a l’entorn extern a les persones amb discapacitat física.
Gos de senyalització de sons: educat i ensinistrat per avisar les persones amb discapacitat auditiva de diferents sons i indicar-li la font de procedència.
Gos d’avís: educat i ensinistrat per avisar les persones que pateixen malalties com l’epilèpsia, la diabetis o altres malalties, que puguin necessitar el seu servei.
Gos per a persones amb autisme: educat i ensinistrat per tenir cura de la integritat física, controlar situacions d’emergència i guiar la persona amb aquesta discapacitat.

La condició de gos d’assistència es reconeixerà mitjançant un carnet atorgat pel Departament d’Acció Social i Ciutadania. El gos també portarà un distintiu oficial d’identificació en un lloc visible. A més, haurà de passar per una revisió sanitària anual per certificar que compleix totes les condicions higièniques i sanitàries que marca la Llei.

Els centres d’ensinistrament

El Departament d’Acció Social i Ciutadania serà l’encarregat d’autoritzar els centres d’ensinistrament de gossos d’assistència a Catalunya. Entre d’altres requisits, aquest tipus de centres hauran de comptar amb l’espai físic suficient per l’ensinistrament de gossos; complir amb la legislació vigent en matèria de salut i protecció animal i medi ambient; i disposar com a mínim d’un director/a, un professional de l’ensinistrament de gossos d’assistència amb la qualificació adient, un/a veterinari/ària i un/a psicòleg/òloga.

El Projecte de Llei també inclou la creació d’un Registre de centres i unitats de vinculació, que és la formada per la persona amb discapacitat i el gos especialment ensinistrat per a ella.

D’altra banda, la nova normativa preveu la creació en un termini màxim de dos anys d’una qualificació professional d’ensinistrament de gossos d’assistència. Acció Social i Ciutadania i el Departament d’Educació ja estan treballant per crear aquesta nova qualificació. Mentrestant, podran exercir com a professionals en els centres reconeguts, les persones que acreditin una experiència mínima de dos anys en aquest camp o les que estiguin en possessió d’un títol o diploma d’ensinistrament de gossos d’assistència per una altra escola nacional o estrangera de reconegut prestigi.