dimarts, 25 de març de 2008

El Consell de la Professió Infermera aprova el document sobre el lideratge infermer en la funció directiva

Avui s'ha aprovat el document sobre “lideratge infermer en la funció directiva” en el què les infermeres reclamen un marc normatiu per exercir funcions directives dins de l'àmbit sanitari
Es tracta de construir un marc que estructuri la funció directiva de les infermeres, incorporant les experiències més innovadores d'altres països
Avui s'ha aprovat en el Ple del Consell de la Professió Infermera el document sobre “lideratge infermera”, un seguit de propostes en el que aquest col·lectiu reclama un marc normatiu que permeti que els professionals de la infermeria a Catalunya pugin exercir funcions directives dins de l'àmbit sanitari.

Es tracta de construir un marc que estructuri la funció directiva de les infermeres, incorporant les experiències més innovadores d'altres països, on aquest personal ja desenvolupa funcions directives en àmbits tan diversos com el desenvolupament continuat de les polítiques de salut; la gestió de les organitzacions sanitàries; l'assegurament de la qualitat i de la seguretat de l'assistència, la innovació en la pràctica assistencial i l'evolució de la pràctica professional.

El document sobre lideratge proposa quinze recomanacions per tal que el personal d'infermeria pugui exercir plenament funcions directives i ho fa a partir de tres perspectives d'abordatge: l'exercici de la funció directiva, el desenvolupament del lideratge professional i el marc normatiu i legislatiu.
Aquestes quinze recomanacions són les següents:
La professió infermera és clau en qualsevol àmbit dels serveis de salut i la seva contribució en les funcions de gestió és inqüestionable. La professió infermera disposa avui dels crèdits, formació universitària i preparació per tal d'assolir funcions directives i no estar sotmesa a cap tipus de desqualificació.
Els professionals de la salut, i concretament aquells amb responsabilitat directiva, han d'adequar el seu lideratge a les realitats actuals i futures de l'entorn sanitari i social. Arreu del món, i en entorns sanitaris amb diferents realitats i en transformació constant, les infermeres lideren avui serveis de salut i equips d'atenció interdisciplinars sempre amb un alt compromís amb les persones.
Les infermeres disposen avui de la capacitat i solvència professional per assumir alts nivells de responsabilitat. Es necessari actualitzar les formes de govern actuals dels serveis salut, actualitzar el seu codi ètic, i formar equips eficients i exigents amb els perfils adequats als nous reptes de gestió.
Cal evidenciar les barreres i les limitacions actuals, des de la vessant de la pròpia professió i des de la vessant dels serveis de salut. Per això considerem imprescindible establir amb contundència les recomanacions que proposa la comissió estructurades en tres perspectives: un marc normatiu actualitzat que no sigui vulnerable a qualsevol canvi en el panorama de la política sanitària, els continguts fonamentals de la funció directiva i el camí per a la construcció de líders per a la gestió dels serveis de salut.
Atesa la complexitat de les organitzacions sanitàries, es especialment important reorientar i professionalitzar la funció directiva dels càrrecs de comandament (dels diferents nivells de responsabilitat). En aquest sentit, és important dotar-los de responsabilitat, autoritat i autonomia.
Atès el ventall d'entorns i funcions en el marc dels serveis de salut, cal segmentar el lideratge professional de la infermeria i adequar- lo a les necessitats concretes.
Pel que fa a la responsabilitat de Direcció d'infermeria, cal incorporar activament la gestió d'una cartera de serveis, la gestió de la continuïtat de les cures i la gestió de la integració assistencial en l'àmbit territorial.
Les infermeres amb funcions de direcció, hauran d'establir un model de direcció basat en els principis de corresponsabilitat, tan en la gestió de les seves funcions directes, com en l'assoliment de resultats, fent especial èmfasi a la gestió de les interdependències.
La Direcció d'infermeria és necessariament membre, amb veu i vot, del Comitè de Direcció Executiva, membre en representació de l'equip de direcció al Consell de Govern (per delegació), i responsable o membre dels comitès institucionals específics.
Els processos de selecció i nomenament dels directius d'infermeria seran transparents i oberts. La Direcció d'infermeria es considerarà com a mandat d'alta direcció, amb una dedicació a temps complet i amb l'objectiu de garantir un període de permanència estable mínim de 4 anys, renovable. Es seleccionarà a partir d'un concurs obert, s'avaluarà per un tribunal i el nomenament el realitzarà el Consell de Govern o el Director General.
El sistema de retribució s'adequarà a la complexitat de l'àmbit de responsabilitat, amb el càrrec i en funció del mercat. S'acompanyarà d'un sistema de direcció per objectius i la retribució serà fixa amb una part variable.
La funció directiva de les infermeres és específica segons l'àmbit i el tipus de responsabilitat, i requereix d'un sòlid lideratge competencial i d'influència per tal d'afavorir la seva implicació als aspectes fonamentals de la gestió dels serveis de salut.
La Direcció d'infermeria requereix d'una formació i d'una capacitació específiques. S'ha de disposar d'un nivell de formació universitària en infermeria i de formació acreditada en gestió de serveis de salut. Es necessari tenir experiència assistencial i experiència en gestió de serveis de salut (fent especial èmfasi als aspectes de gestió de persones). Es important tenir també experiència en els àmbits de la recerca, la docència i en l'àmbit de la qualitat.
El marc normatiu haurà d'acompanyar aquestes recomanacions. S'ha d'establir un referent normatiu d'òrgans de govern on incorpori la Direcció d'infermeria amb les següents especificacions: com a requeriment de qualitat, únic i homogeni, amb el corresponent codi ètic,amb fàcil aplicació a les diferents complexitats organitzatives,comú a tots els organismes indiferentment de la seva titularitat.
A l'inici de la presentació es fa referència que l'abast de l'estudi es centraria fonamentalment al primer nivell de responsabilitat. En aquest sentit, la Subcomissió de Lideratge recomana seguir treballant per tal de que aquest estudi tècnic sigui una guia “viva” i, en una segona fase completar aquest estudi incorporant propostes pel que fa a la funció directiva dels diferents nivells de responsabilitat.
També s'ha presentat al plenari, la primera part d'un estudi sobre l'organització i condicions de la cobertura d'Infermeria en sistema de salut de Catalunya. Aquest estudi, s'ha encarregat a la Càtedra de Gestió i Administració Sanitària de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

La finalitat del mateix, es disposar d'informació empírica i actualitzada que permeti valorar el grau d'adequació del sistema actual d'organització de la cobertura d'infermeria.

S'està estudiant des dels quatre àmbits d'atenció : Hospitalària, Atenció Primària, Sociosanitària i Salut Mental.