dilluns, 8 de novembre de 2010

Neix MICARS: Mediterranean Institute of Computer

La incorporació de les noves tecnologies
informàtiques en el món quirúrgic ha suposat un important salt, tan qualitatiu com
quantitatiu, en els processos diagnòstics i terapèutics que s'estan duent a terme. És el
que s'ha anomenat medicina computacional, que irromp amb força oferint una
medicina més transparent, personalitzada i eficaç.
La velocitat en l'aparició i en l'aplicació d'aquestes noves tecnologies fa necessari un
fòrum on l'especialista pugui aprendre a incorporar‐la en la seva pràctica diària, així
com la creació d'organismes que fomentin el desenvolupament de les tecnologies dins
la pràctica mèdica. Amb aquesta finalitat neix el Mediterranean Institute of Computer
Assisted Radiology and Surgery (MICARS), organització dependent de la Fundació
CARS Internacional (Computer Assisted Radiology and Surgery).
Segons Javier Herrero, president de MICARS: "La Fundació CARS Internacional porta
més de 25 anys enfocada a la recerca i al desenvolupament de sistemes assistits per
ordinador. Les seves aplicacions en radiologia i cirurgia han jugat un paper fonamental
en la informàtica mèdica, gràcies també a l'estreta relació de CARS amb diferents
societats mèdiques internacionals. Per això, considerem que és una gran oportunitat
disposar d'un fòrum com MICARS que treballarà específicament per a l'àmbit
mediterrani ".
MICARS inicia la seva trajectòria a Barcelona, els dies 21 i 22 d'octubre de 2011,
mitjançant la realització d'un primer curs educacional sobre l'aplicació d'aquestes
noves tecnologies en el món quirúrgic, dirigit a tots aquells especialistes que desitgin
conèixer les últimes tecnologies que existeixen per a l'ajuda quirúrgica, així com als
gestors sanitaris responsables de la implementació de tecnologia hospitalària. El curs,
que ha estat presentat avui dia 8 de novembre, comptarà amb experts ponents,
conferències magistrals, grups de discussió, taules rodones i workshops dirigits
especialment a neurocirurgians, cirurgians maxil∙lofacials, traumatòlegs i radiòlegs
intervencionistes.
"La introducció de les TIC en el sistema sanitari català és un dels reptes més rellevants
que el Departament de Salut de Catalunya està afrontant. Perseguim l'objectiu
estratègic de transformar el sistema sanitari gràcies a tecnologies facilitadores i creiem
fermament que l'assoliment de sistemes integrats millorarà la qualitat i l'eficiència de
les nostres organitzacions sanitàries ", ha afirmat Joan Cornet, President de la Fundació
Tic Salut que col∙labora amb MICARS en l'organització d'aquest primer curs
educacional.
Presentació del Quiròfan Digital
Un dels elements estrella d'aquesta trobada serà la presentació del Quiròfan Digital,
que serà mostrat durant la primera jornada mitjançant una showroom i comptarà amb
la presència de professors estrangers convidats que oferiran una àmplia visió d’alguns
dels avantatges que aquest tipus de quiròfans poden aportar.
Amb els quiròfans digitals els actuals quiròfans entren en una nova dimensió: la del
superquiròfan integrat. La imatge que gestionarà el cirurgià ja no serà només
diagnòstica, sinó també terapèutica. Les recents innovacions tecnològiques permeten
simular òrgans, navegar dins d'ells durant una intervenció i utilitzar ajudes robòtiques.
Actualment ja existeixen quiròfans amb múltiples equips que proporcionen imatges
d'alta resolució i un altre tipus d'informació mèdica. Però el futur és el quiròfan
integrat, en què tots els equips utilitzen informació estandarditzada que es pot
comunicar en temps real i utilitzar de forma simultània.
Els quiròfans digitals ofereixen al pacient una actuació molt més precisa que els
quiròfans convencionals. Permeten no només integrar tots els aparells amb una única
coordinació informàtica, sinó que ofereixen al cirurgià una valuosa informació tan en el
procés de planificació prèvia, com amb la possibilitat de guiar‐se durant la cirurgia, així
com contrastar els seus resultats amb el d'altres pacients amb problemes semblants.
La necessitat de comprendre el que significa un quiròfan digital i els avantatges que
suposen pel pacient, fan que aquest curs sigui necessari, no només per als cirurgians
sinó també per als gestors sanitaris responsables de la implementació de tecnologia
hospitalària.