dimarts, 2 de novembre de 2010

Creació de la Comissió Assessora de l'atenció maternoinfantil i d'atenció a la salut afectiva, sexual i reproductiva

A Catalunya, l'atenció a la salut sexual i reproductiva té una bona qualitat. No obstant això, en els darrers anys diferents factors de tipus demogràfic, social, professional i organitzatiu fan que sigui necessari reorientar els serveis d'atenció maternoinfantils i els serveis d'atenció a la salut sexual i reproductiva.

En aquest sentit, s'ha evidenciat una evolució dels següents factors: el perfil de les dones embarassades ha variat, l'edat mitjana de la maternitat ha augmentat, s'ha incrementat el número d'embarassos multifetus com a conseqüència de l'augment en la utilització de tècniques de reproducció assistida, i s'ha comprovat un increment de la demanda de la dona per participar d'una manera més activa en la salut sexual i reproductiva, en especial durant el procés d'embaràs, part i postpart. També, s'ha posat de manifest que l'increment de la taxa d'embarassos de les dones residents a Catalunya ha suposat un creixement de la taxa de naixements, però també ha comportat un augment de la taxa d'interrupcions de la gestació. Per últim, l'evidència actual sobre la rellevància de la promoció de la salut sexual i la prevenció de les infeccions de transmissió sexual motiva la incorporació d'actuacions dirigides a assolir aquests objectius en els serveis sanitaris públics.

Així mateix, la nostra societat es troba en constant evolució pel que fa a la composició i rols familiars. A aquesta situació hi ha contribuït, entre d'altres factors, el creixement de l'índex de població immigrant, amb valors i comportaments sanitaris diferents als de la població autòctona, i l'augment del nombre de famílies de composició diferent a la fórmula tradicional.

L'evolució del coneixement científic i de les competències professionals fa que es replantegin tant la cartera de serveis d'atenció maternoinfantils com dels serveis d'atenció a la salut sexual i reproductiva.

Amb la finalitat d'atendre aquestes circumstàncies, es crea la Comissió Assessora de l'atenció maternoinfantil i d'atenció a la salut afectiva, sexual i reproductiva, en el si del departament competent en matèria de salut.

D'acord amb la disposició final única, aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. L'exclusió de la vacatio legis es justifica pel caràcter organitzatiu de la norma i perquè la creació de l'òrgan que regula no requereix cap període d'adaptació. Alhora, l'entrada en vigor de la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs, aconsella, per a la seva interpretació i aplicació, la creació de la Comissió Assessora, tant aviat com sigui possible.

La Comissió Assessora de l'atenció maternoinfantil i d'atenció a la salut afectiva, sexual i reproductiva es crea de conformitat amb l'article 22 de la Llei 13/1989, 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat, que preveu la possibilitat de crear consells assessors amb caràcter interdepartamental o dins d'un departament. La composició i funcions d'aquests consells s'han de determinar en les normes de creació i llurs informes tenen caràcter no vinculant, llevat de disposició en sentit contrari.

Per tot el que s'ha exposat, a proposta de la consellera de Salut i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Naturalesa i adscripció

La Comissió Assessora de l'atenció maternoinfantil i d'atenció a la salut afectiva, sexual i reproductiva és un òrgan assessor del departament competent en matèria de salut.

Aquesta Comissió està adscrita a l'òrgan, amb rang de direcció general, competent en matèria de planificació sanitària, el qual li dóna el suport administratiu i de gestió necessari.

Article 2

Funcions

2.1 Corresponen a la Comissió Assessora les funcions següents:

a) Assessorar en relació amb les accions que en matèria de l'atenció maternoinfantil i de l'atenció a la salut afectiva, sexual i reproductiva pretengui endegar el departament competent en matèria de salut i els organismes que en depenen o té adscrits.

b) Formular criteris i resoldre dubtes que, per mitjà dels òrgans del departament competent en matèria de salut, li plantegin els centres sanitaris.

c) Formular propostes per endegar línies d'actuació que han de ser desenvolupades per mitjà dels òrgans del departament competent en matèria de salut.

d) Analitzar i estudiar les conclusions generades pel treball dels òrgans del departament competent en matèria de salut, en l'àmbit de l'atenció maternoinfantil i de l'atenció a la salut afectiva, sexual i reproductiva.

2.2 La Comissió actua en l'exercici de les seves funcions a requeriment dels òrgans competents en matèria de planificació sanitària i de salut pública. Així mateix, la Comissió Assessora pot rebre i atendre qüestions i suggeriments provinents d'entitats, individus o grups socials en matèries de la seva competència, els quals són canalitzats per les esmentades unitats orgàniques.

Article 3

Composició

3.1 La Comissió Assessora té la composició següent:

a) Presidència.

b) Vicepresidència.

c) Vocalies.

d) Coordinació.

e) Secretaria.

3.2 La persona titular del departament competent en matèria de salut nomena la persona que hagi d'exercir la Presidència, a proposta de les persones titulars dels òrgans, amb rang de direcció general, competents en matèria de planificació sanitària i de salut pública, entre professionals de reconegut prestigi en les matèries objecte de la competència de la Comissió Assessora. Correspon al president o presidenta de la Comissió Assessora convocar-ne les reunions, presidir-les i moderar els debats i elevar les propostes i recomanacions acordades als òrgans competents del departament competent en matèria de salut.

3.3 El vicepresident o la vicepresidenta es designen lliurement per la persona titular del departament competent en matèria de salut.

3.4 El coordinador o coordinadora, amb rang igual o assimilat a subdirecció general, és designat o designada per la persona titular del departament competent en matèria de salut i ha de tenir, amb aquest departament o amb els ens o organismes que hi estan adscrits, una vinculació funcionària, estatutària de serveis de salut, o laboral. La designació com a coordinador o coordinadora no suposa l'accés a un lloc de treball nou ni, per tant, la consolidació de drets en aquest sentit.

3.5 Les vocalies estan formades per:

a) Una persona en representació del departament competent en matèria d'execució penal, designada per la persona titular del departament.

b) Una persona en representació del departament competent en matèria d'educació, designada per la persona titular del departament.

c) Una persona en representació de la Secretaria de Joventut, designada per la persona titular del departament competent.

d) Una persona en representació de la Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de la Ciutadania, designada per la persona titular del departament competent.

e) Una persona en representació de l'Institut Català de les Dones.

f) Una persona en representació del Consell Nacional de les Dones.

g) Un persona en representació del Consell Nacional de Lesbianes, Gais i Homes i Dones Bisexuals i Transsexuals.

h) Una persona en representació del Consell Nacional de la Joventut.

i) Una persona en representació de la Coordinadora d'Usuaris de la Salut.

j) Una persona en representació del Comitè Consultiu de Bioètica de Catalunya.

k) Una persona en representació del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya.

l) Una persona en representació del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya.

m) Una persona en representació del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya.

n) Una persona en representació de la Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia.

o) Una persona en representació de la Societat Catalana de Pediatria.

p) Una persona en representació de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental.

q) Una persona en representació de l'Associació Catalana de Llevadores.

r) Una persona en representació de l'Associació Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.

s) Una persona en representació de l'Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears.

t) Una persona en representació de la Societat Catalana de Contracepció.

u) Una persona en representació de Societat Catalanobalear d'Infermeria.

v) Una persona en representació de la Federació de Municipis de Catalunya.

w) Una persona en representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.

x) Una persona en representació del Servei Català de la Salut.

y) Una persona en representació de l'Institut Català de la Salut.

z) Una persona en representació del Consorci de Salut i Social de Catalunya.

aa) Una persona en representació de la Unió, Associació d'entitats Sanitàries i Socials.

bb) Una persona en representació de l'Agrupació Catalana d'Establiments Sanitaris.

cc) Una persona en representació de la Comissió Directora d'Infeccions de Transmissió Sexual de Catalunya.

dd) Una o dues persones de reconegut prestigi dins de l'àmbit de l'atenció maternoinfantil i la salut sexual i reproductiva designades per la persona titular del departament competent en matèria de salut.

Les persones vocals previstes en les lletres e) a cc) són designades per l'òrgan competent de la institució que representen.

3.6 La persona titular del departament competent en matèria de salut, a proposta de la Comissió Assessora, pot designar altres persones que, per la seva formació o experiència en matèria d'atenció maternoinfantil i de l'atenció a la salut afectiva, sexual i reproductiva, consideri convenient que s'integrin com a membres de la Comissió Assessora.

3.7 La Secretaria de la Comissió Assessora correspon a un o una tècnica del departament competent en matèria de salut o dels organismes que en depenen o té adscrits, designada per la persona titular del departament.

3.8 Els nomenaments són per a un període de dos anys, renovables successivament per iguals períodes de temps.

3.9 Amb l'objectiu de promoure la presència equilibrada de dones i homes en la Comissió Assessora, en el nomenament de les seves persones membres s'ha de tendir a assolir una participació del 50 per 100 d'ambdós sexes.

Article 4

Funcionament

4.1 La Comissió Assessora es reuneix tantes vegades com sigui necessari per exercir les funcions que té assignades, i com a mínim dues vegades a l'any. El seu funcionament intern s'ha d'ajustar a les disposicions generals reguladores dels òrgans col·legiats.

4.2 Per al millor desenvolupament de les funcions de la Comissió Assessora, es poden constituir grups de treball en els quals poden integrar-s'hi persones expertes que no formin part de la Comissió, quan els temes que es tractin així ho aconsellin. Correspon a la persona titular del departament competent en matèria de salut, a proposta de la Comissió Assessora, la seva designació.

Article 5

Dietes i indemnitzacions

Els i les membres de la Comissió Assessora no tenen cap retribució assignada, però poden percebre dietes i indemnitzacions per l'assistència a sessions i desplaçaments, en els supòsits i dins els límits previstos a la normativa de l'Administració de la Generalitat de Catalunya que regula el sistema d'indemnitzacions per raó de serveis.

Disposició final

Única

Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 26 d'octubre de 2010

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

Marina Geli i Fàbrega

Consellera de Salut