dijous, 26 de novembre de 2009

Acord per simplificar els tràmits a l'atenció primària

La manca de temps i el creixement de la demanda són dos dels reptes amb què es troben els professionals del sistema sanitari català. L’envelliment de la població, l’elevat nombre de diagnòstics de patologies cròniques i una gran varietat de situacions socials són alguns dels elements que afecten les consultes d’atenció primària.

En aquest context, els professionals mèdics atenen un 40% més de persones que els seus homòlegs de la resta d’Europa, malgrat que la mitjana de pacients assignats no és gaire diferent. A més, els metges de família han de dedicar una part important del temps laboral a tasques que es podrien simplificar i que no són millores en l’atenció als pacients. Els principals experts en millora de l’atenció primària indiquen que cal dedicar més temps a activitats preventives, control dels pacients crònics, visites a domicili, cirurgia menor, investigació i docència, etc.És per tot això que el Servei Català de la Salut i la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària han arribat a un acord per simplificar alguns tràmits administratius i millorar la situació actual. A l’acord, també hi participen l’Institut Català de la Salut, la Unió Catalana d’Hospitals, el Consorci Hospitalari de Catalunya i el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona.Arran de l’acord s’han redactat dues instruccions i una guia informativa per als usuaris. Les instruccions fan referència als informes de salut, als criteris de millora de la coordinació, de la continuïtat assistencial i dels tractaments farmacològics entre l’atenció primària i l’atenció especialitzada. L’acord compromet tots els implicats i suposarà una descàrrega de tasques burocràtiques per als professionals de medicina de família. Es produiran beneficis directes per als usuaris, ja que s’eliminen tasques innecessàries i també es milloren les que es fan de forma poc eficient o per delegació inapropiada des d’altres nivells.Alguns dels acords són possibles gràcies a la implantació de les tecnologies de la informa¬ció i la comunicació (TIC) com, per exemple, la recepta electrònica i la història clínica compartida. Les TIC ofereixen una oportunitat important per millorar l’assistència sanitària i l’eficiència en la gestió de la informació i documentació dels centres sanitaris, a la vegada que faciliten el procés de presa de decisions dels professionals sanitaris.Com millora l’atenció als pacientsD’una banda, els usuaris dels serveis de salut s’estalviaran desplaçaments i consultes destinades a obtenir receptes, derivacions, etc., ja que millorarà la relació entre els nivells assistencials.Així mateix, els pacients controlaran millor tots els aspectes del seu seguiment, medicació i pla de cures i seguiran tenint l’assessorament del seu metge o metgessa per assumir només aquelles gestions burocràtiques que els facilitin avançar en el procés sanitari i resoldre els seus problemes de salut.Algunes mesures concretesEls metges de família només podran certificar o justificar aquells aspectes derivats d’un acte assistencial o que estiguin documentats a la història clínica: informe de l’estat de salut o certificat de salut.Els justificants de visita es podran recollir directament a les unitats d’atenció als usuaris i no a les consultes mèdiques, mentre que els justificants escolars són competència dels pares del menor, que han d’acreditar davant del centre si el seu fill ha estat malalt.La derivació d’un metge d’urgències o d’un especialista hospitalari a un metge d’atenció especialitzada no requereix la intervenció dels metges de família. Per a proves complementàries, en molts casos, els metges d’atenció primària no formaran part del circuït, ja que els responsables de generar una prova complementària són els metges que la sol·liciten.Les visites successives s’han de programar des del centre o servei on es generen.Els metges d’atenció especialitzada, una vegada hagin valorat els pacients, han de fer arribar als metges d’atenció primària un informe clínic, en el qual s’ha d’incloure la prescripció o recomanació del tractament, les proves realitzades, el diagnòstic i la pauta de seguiment.Els metges de família, un cop vistes les històries clíniques dels pacients, han de conciliar la medicació prescrita o recomanada a les consultes externes amb la que prèviament els pacients estaven prenent, amb la finalitat de millorar la seguretat i el compliment del tractament i la comprensió que els pacients en tenen.Comissió de seguimentPer tal de fer el seguiment d’aquest acord, es crearà una comissió formada per representants de tots els sectors i àmbits implicats. Aquesta comissió ha de facilitar criteris d’actualització permanent, i potenciar i intensificar les actuacions específiques que simplifiquin els tràmits administratius i millorin la coordinació entre els nivells assistencials.