dijous, 16 de juliol de 2009

El 70% d'alumnes discapacitats anirà a l'escola ordinària l'any 2015

El departament d'Educació ha dissenyat un pla per avançar cap a l'anomenada escola inclusiva que preveu que el 70% dels alumnes amb discapacitats puguin ser escolaritzats en centres ordinaris l'any 2015, davant del 56,2% actual, objectiu al que destinarà 20'8 milions d'euros. El pla 'Aprendre junts per viure junts' contempla per primera vegada un programa de formació específic per als docents i la contractació de 730 professionals especialitzats per facilitar els suports necessaris perquè els escolars amb discapacitats tant físiques com psíquiques puguin desenvolupar al màxim les seves potencialitats a l'escola ordinària.

En l'actualitat, un total de 15.668 alumnes amb discapacitat assisteixen a escoles i instituts ordinaris i centres d'educació especial, que la Generalitat vol que, en gran part, es converteixin en centres de referència i suport als ordinaris que tenen alumnes amb aquestes característiques. El Pla parteix del convenciment, ja constatat en països europeus amb sistemes educatius més avançats, que la convivència d'escolars amb i sense discapacitat és beneficiós no només per als que tenen més problemes sinó també per al conjunt de l'alumnat.Un dels punts claus de la política d'Educació en aquest àmbit és l'aposta per les Unitats de Suport a l'Educació Especial (USEE), que es van posar en marxa en el curs 2004-05 en centres ordinaris amb l'objectiu de facilitar els recursos materials i humans per fer realitat l'escola per a tots. En aplicació d'aquest Pla, les USEE, que compten amb personal docent especialitzat i recursos didàctics extres, passaran entre 2008 i 2015 de les 284 actuals a 518 unitats en les etapes obligatòries i de les 109 a les 194 en els estudis postobligatoris. Respecte a la reconversió dels centres d'educació especial en centres de referència, els dos únics que existeixen en aquests moments passaran a ser 50 l'any 2015. El Pla contempla també l'elaboració del mapa de recursos i serveis especialitzats de manera que qualsevol zona del territori català pugui tenir al seu abast les eines necessàries per facilita una atenció de qualitat per a aquest alumnat. La Generalitat elaborarà a més guies específiques per a les famílies de nens amb diferents discapacitats, i per a docents i altres professionals que es podran trobar en el web del Departament d'Educació, així com crearà un banc de recursos didàctics al que es podrà accedir a través del web. Els alumnes amb necessitats educatives específiques que s'escolaritzen ja amb més normalitat en els centres ordinaris són els que tenen discapacitat visual (93%) o auditiva (83%), seguits dels discapacitats físics (63%). L'assignatura pendent són els alumnes amb discapacitat intel·lectual, dels que només un 54% assisteixen a escoles ordinàries, i els que pateixen trastorns generalitzats del desenvolupament (25%), així com els discapacitats múltiples (6%). Dels estudiants atesos en els centres d'educació especial, el 42% té una afectació mitjana, el 34% lleu i el 24% greu. L'objectiu seria que la xarxa ordinària pogués assumir, almenys, tots els alumnes amb una afectació lleu i mitjana. Catalunya es troba en l'actualitat a la cua d'Espanya en percentatge d'integració dels alumnes amb discapacitat en els centres ordinaris.