dissabte, 11 d’abril de 2009

Educació escolaritza 1.138 alumnes amb deficiències visuals

El conseller d’Educació, Ernest Maragall, ha visitat avui el Centre de Recursos Educatius de l’ONCE, una entitat que, conjuntament amb el Departament d’Educació, fa una important tasca a favor de l’escolarització adequada de l’alumnat amb deficiències visuals.
Actualment a Catalunya hi ha 1.138 alumnes amb deficiències visuals que estan repartits en tot tipus de centres educatius. Aquests centres són tant escoles d’educació especial com escoles d’educació infantil i primària, instituts d’educació secundària i escoles de formació de persones adultes.


Per tal de poder aconseguir que aquest alumnat estigui integrat al sistema educatiu amb garanties, el Departament d’Educació i l’ONCE van signar un conveni l’any 1985, que s’ha anat renovant posteriorment. Aquest conveni estableix el funcionament i les bases que regulen l’aportació d’Educació en tot el procés d’escolarització d’aquest alumnat a través del CREDV, Centre de Recursos Educatius per a alumnat amb Deficiències Visuals.

Un dels objectius principals és donar una resposta educativa individualitzada a l'alumnat amb deficiència visual, i també orientar les famílies en cadascuna de les etapes educatives. Educació també es compromet, doncs, a adaptar el currículum escolar a les necessitats concretes i a elaborar els materials i els recursos didàctics que calguin.

En total, 66 professionals s’encarreguen de dur a terme tot aquest procés, 36 dels quals són del Departament d’Educació: 31 mestres itinerants, 4 professionals de la psicopedagogia i 1 treballador o treballadora social.


Etapa educativa
Alumnat amb dèficit visual
Educació especial
35,79%
Educació infantil de 0 a 3 anys
11,09%
Educació infantil
10,79%
Educació primària
13,21%
Educació secundària obligatòria
7,66%
Batxillerat
3,02%
Formació professional
3,25%
Estudis no reglats
1,50%
Programes de Qualificació Professional Inicial
0,10%
Educació de persones adultes
4,23%

Unitats de coordinació

El Departament d’Educació disposa d’un equip de coordinació format per tres unitats que vetlla per garantir l’assoliment de tots aquests objectius. La primera d’aquestes unitats, l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic d’alumnat amb deficiències visuals, és l’encarregada de valorar, diagnosticar i orientar. La seva tasca consisteix a analitzar les noves demandes d’aquest alumnat i fer-ne un seguiment de l’evolució.

Els professionals necessaris per a aquesta unitat són els psicopedagogs i psicopedagogues, que orienten i assessoren, i algun tècnic o tècnica especialista que determina, per exemple, si l’alumne o alumna necessita braille, o un faristol que li faciliti la lectura.

La segona unitat és la de seguiment escolar, que intervé directament amb aquest alumnat i està formada per mestres itinerants, és a dir, que d'acord amb la necessitat de cada nen o nena acudeixen al centre una hora al dia, un cop a la setmana o cada 15 dies.

Aquests professionals valoren les necessitats de l'alumnat, per exemple, on ha d’asseure’s a l’aula, o com ha de ser la pissarra, i ho treballen amb el professorat del centre. De la mateixa manera, decideixen si hi ha algun material que ja no necessita perquè ja ha superat part d’aquest aprenentatge.

Finalment, la tercera unitat és la de tecnologia, la que s’encarrega, per exemple, de passar tot el material necessari a braille. Està formada per professionals invidents que tenen contacte amb els mestres itinerants i que fan l’assessorament i l’elaboració de tot el material.

És important per aquest miler d’alumnes escolaritzats en escoles ordinàries el contacte amb altres estudiants que es troben en les mateixes condicions. És per això que, durant un dia a la setmana i amb el suport de professionals d’Educació, poden treballar al Centre de Recursos de l’ONCE aspectes com la mobilitat, l’orientació o l’aprenentatge del braille.