divendres, 6 de març de 2009

Marina Geli, satisfeta per la presentació de dues proposicions de llei per modificar la prescripció de medicaments


La consellera de Salut, Marina Geli, ha mostrat la seva satisfacció per la presentació, tant per part del grup parlamentari socialista al Congrés dels Diputats com del grup parlamentari de Convergència i Unió, de dues proposicions de llei per modificar la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.

Les dues proposicions de llei promouen la modificació de l’apartat 1 de l’article 77, que preveu que el Govern de l’estat reguli la participació en la prescripció de determinats medicaments per part d’infermers i podòlegs en el marc dels principis d’atenció integral de salut i per a la continuïtat assistencial. També es demana la modificació de la disposició addicional dotzena sobre la revisió dels medicaments subjectes a prescripció i la regulació de la participació en la prescripció d’altres professionals sanitaris. Les noves propostes demanen la revisió de la classificació dels medicaments d’ús humà que han de dispensar-se amb o sense recepta mèdica, i que la regulació de la participació en la prescripció de medicaments d’altres professionals sanitaris, a la que fa referència l’article 77.1, pugui fer-se extensiva també als productes sanitaris.La consellera de Salut considera que amb una regulació de la prescripció que permeti la participació a altres professionals de la salut, com ara infermeres, llevadores, podòlegs o fisioterapeutes, es facilitarà la tasca d’aquests professionals que adquireixen durant la seva formació bàsica i continuada una sèrie de coneixements, habilitats i actituds necessàries per exercir la seva professió, resoldre problemes de salut de manera autònoma i col·laborar en el entorn professional i en l’organització del treball, facilitant la gestió de la demanda. A més, la regulació de la prescripció facilitarà l’accessibilitat dels malalts als plans terapèutics establerts, així com la personalització i la continuïtat assistencial.